Bodil Björnberg

Bodil Björnberg

Enterprise Agile Coach, Agile Transformation, Agile Team Coach,
Interim Agile Manager, Trainer, Facilitator & Speaker.
Organizational Coach, Agile Management & Individual Coach

Bodil har lång erfarenhet av att implementera och arbeta i skalade Agila och komplexa miljöer. Som Agil Coach stöttar Bodil på Enterprise-nivå (Portfölj) genom utbildning, Agil coaching och rådgivning, alltid med människorna och samarbete i fokus. Bodil har jobbat i stora organisationer med att sätta upp värdeströmmar och coacha mot effektivare arbetssätt. Rollnamnen varierar, men det handlar alltid om att stå stadigt mitt i förändringens storm och hjälpa människor att finna sin väg. Bodil är en uppskattad föreläsare på konferenser och kurser inom ledarskap, förändring och agila metoder. Bodil har en bakgrund som utvecklare, projektledare och chef. 2007 började hon att jobba med agila metoder som ledare i en stor telecom-organisation som hon var med om att transformera till en Agil organisation.

Exempel på kunder

 • Sveriges Radio – 2021 – nuvarande uppdrag
 • Unilever – 2020 – 2021
 • Apoteket AB 2018 – 2019
 • H&M IT 2017 – 2018
 • Avanza bank 2016
 • Scania IT, 2015
 • Ericsson, 2013 – 2015

Exempel på roller

 • Enterprise Agile Coach
 • Agile Coach
 • SPC (SAFe Program Consultant)
 • Interim Agile Manager, Line Manager, Development Manager
 • Förändringsledare (på ett Agilt sätt)
 • Organisationskonsult
 • Workshopledare & facilitator
 • Lärare
 • Mentor
 • Individuell coach

Kompetenser

Certifieringar
2018 Certified SAFe® Program Consultant (SPC)
2017 SAFe® Agilist (SA)
2014 Professional ScrumMaster, scrum.org
1998 ISTQB Foundation

Verksamhetsområden

Bank/Finans, Telekom, Transport, Retail

Arbetsområden
Agil Coaching, Agil Portföljhantering och införande, Agil Transformation, Förändringsledning, Processutveckling, Workshopledning, Projektledning, Verksamhetsmodellering, Kravhantering, Processutveckling & processinförande.

Metoder
SAFe, Lean, Scrum, Kanban

Språk
Svenska, Engelska, Tyska

Några av mina uppdrag

Enterprise Agile Coach @SverigesRadio 2021.09 – Nuvarande uppdrag

Coachar team och ledande roller inom teknikorganisationen i agilt ledarskap, – produktledning, – arbetssätt och kontinuerliga förbättringar. Jag bidrar också i den Agila Coaching-gruppen som går tvärs över organisationen för att skapa ett stöd tvärs över de olika avdelningarna och även för att stötta de interna agila coacherna i att utveckla sin förmåga. Jag har även tex faciliterat och utbildat också alla produktägare och deras gemensamma arbete samt ScrumMasters tvärs över hela organisationen.

Enterprise Agile Coach @Unilver Nordic 2020-2021.09
Coachar Agilt lärande och utveckling i en pilot med tre team inom sälj och marketing som skall lära sig att jobba agilt, parallellt som vi coachar ledningsteamet att förstå och utvecklas till ett agilt ledarskap. Vi förbereder också marken för kommande steg när hela organisationen skall börja arbeta agilt.

Enterprise Agile Coach och SPC (SAFe) @Apoteket AB 2018-2019
Bodil coachade Apoteket i sin SAFe-implementation och hade rollen som deras SPC (SAFe Program Consultant) och etablerade deras LACE (Lean Agile Center of Excellence). Tillsammans med Portfolio Management la de upp hur arbetet behöver förändras och prioriteras för att fokusera på flödet av värde till kunderna. Identifiering av värdeströmmar, utbildning för ledande befattningar och nyckelpersoner, strukturering av teamen och arbetet med en gemensam backlogg med en prioritering och all planering inför kommande PI planering ingick bland annat i arbetet.

Enterprise Agile Coach och SPC, SAFe @H&M IT 2017 – 2018
Bodil anpassade releaseprocessen på divisionen tillsammans med Release Management, mot ett kontinuerligt flöde (med CI/CD) utifrån att divisionen implementerade SAFe. Utgångspunkten var stora releaser sex gånger per år i kombination med okoordinerade mindre releaser från enskilda system för att gå över till att koordinerat releasa varannan vecka i mindre delar. Detta gav divisionen förståelse för hur man behövde prioritera olika satsningar och därmed blev strategin för varje planeringstillfälle (PI Planning) tydligare. Parallellt hade hon rollen som Scrum Master för divisionens E2E testteam. Utifrån införandet av SAFe utvecklades grupperingens ansvar från att ha varit ett rent testteam till att bli stommen för divisionens systemteam, enligt SAFe.

Organisationskonsult @Läkemedelsverket 2016-2017
Ledarskapsutveckling i en ledningsgrupp samt workshop för hela avdelningen.

Lärare @Yrkeshögskola Hermods 2016-2017
Lärare för elever inom projektkontext.

Agil Coach och Testprojektledare @Avanza Bank 2016
Bodil kom in som en brygga mellan projekt och testavdelningen och hjälpte testarna att förstå hur de bidrog till helheten. Hon jobbade också med att synliggöra hur de olika testfaserna hängde ihop så att utvecklingsteamen och testteamet fick en gemensam syn på hur systemet fungerade. Det rådde osäkerhet runt test och vad systemet egentligen klarade av inför release till kund av ett stort projekt. Projektledarens och testchefens kommunikation fungerade inte och det var oklart vad som egentligen behövdes göras inom test då det inte fanns någon testanalys.

 

Enterprise Agile Coach @Skandikon 2015-2016
Bodil kom in i ett kritiskt skede för företaget när man beslutat att föra över stora delar av verksamheten till Litauen. Arbetet har bestått av två delar, lära upp medarbetare i Litauen i agilt arbetssätt, och stöd i förändringen i Sverige.

Avdelningen för försäkringsadministration i Sverige har under perioden haft i uppgift att lära upp och överföra arbetsuppgifter till Litauen parallellt med förändringar i de egna arbetsuppgifterna samt neddragningar. Bodil har hjälpt ledningen att synliggöra och prioritera vad som är viktigast både ur mänsklig såväl som ur affärsmässigt perspektiv. Med närvaro och värme har Bodil synliggjort strukturer och situationer och ledningen har efter samtal medvetet kunnat välja hur man vill gå vidare. Det har därmed gett förutsättningar för fokuserat och meningsfullt arbete för såväl ledning som team. Bodil har stöttat avdelningschefen individuellt och även hela ledningsgruppen.

Bodil jobbade också som ScrumMaster åt ett team då de ville ha ny energi och inspiration till hur de skulle komma vidare.

I Litauen har Bodil utbildat chefer och team i att förstå fördelarna och svårigheterna med ett agilt arbetssätt och sedan coachat dem i att använda det själva. Då agilt arbetssätt har sin grund inom IT-utveckling har fokus legat på att förstå syfte och värderingar och göra det användbart utifrån sitt eget sammanhang.

 

Enterprise Agile Coach @Scania IT 2015
Bodil stöttade en grupp på företaget med uppgift att stödja en Lean och Agile transformation. Det gjorde hon genom att låta dem utforska sitt eget syfte, både ur organisationens synvinkel och sin egen. Fokus låg på värden som flöde, värdeskapande, ständig förbättring och experiment. Det visade sig genom att gruppen diskuterade vad som var nästa steg, provade för att sedan utvärdera och hitta nästa värdeskapande steg.

Bodil jobbade även som agil coach för några team tillsammans med ScrumMaster. Utmaningarna var olika: ”Människorna i teamet jobbar individuellt och inte i team”, ”Beställaren lägger sig i vem som gör vad”, ”Hur gör jag för att börja jobba agilt?” Hon initierade även ett nätverk för agila coacher där de kunde träffas, dela erfarenheter, inspirera och hjälpa varandra och var med i utvärderingen SAFe inför ett eventuellt införande där det konstaterades att SAFe:s Portfolio hantering skulle vara värdefull för organisationen.

 

Enterprise Agile Coach, Scaled Agile, SAFe @Ericsson 2013-2015
Bodil var en av tre ledande agila coacher inom 3G-divisionen på ca 5.000 medarbetare i framför allt Kina, Polen, Sverige med ansvar att ställa om till värdeströmsbaserad organisation och produktteam med Agil portfölj- och programstyrning – detta var en av de lyckade Lean-Agila transformationerna som SAFe tog lärdomar ifrån för att skapa sitt ramverk. Vi kan i efterhand konstatera att resultatet på många sätt liknar SAFe, och att den kom närmare SAFes teorier än de flesta andra befintliga implementationer i och med att man ägde sin transformation och inte bara implementerade så kom även förändringarna utifrån Lean och Agila principer att betyda ett skifte i värderingar och mindset över hela organisationen.

Bodil stöttade i att införa tydliga gemensamma mål som var begripliga för alla team, lean budget och planering utifrån teamen och visuell planering med fokus på flöde av värde till kunden.

Bodil jobbade med de flesta delar i organisationen. Hon tillhörde ett ledningsteam som hon coachade i att bidra med sin särart och styrka. I början jobbade cheferna främst individuellt med sina egna team. Efter två år använde teamet hela sin bredd för att effektivt bidra till hela organisationens bästa utveckling. Bodil coachade många team, både under kortare och längre perioder. Ofta började det med förfrågan om en workshop.

Bodil arbetade även med individcoachning med flera av cheferna som ville få stöd i sitt ledarskap och komma vidare i sin egen utveckling men även medarbetare som inte nådde prestationsmålen och människor med stressrelaterade problem. Bodil följde de flesta av dessa individer regelbundet under minst 6 månader.

Feedback är ett viktigt verktyg för Bodil för att få igång den kommunikation som behövs i en organisation och skapa det samarbete som behövs i ett flödes och kundoptimerat företag.

Ett av de nätverk Bodil supportade var globalt med mer än 300 personer över hela världen. Dessa träffades varannan vecka för ett ”Learning Lab” för att dela kunskap och nya idéer. Idag är det här nätverket en välfungerande Community of Practise, som i stort klarar sig utan någon ansvarig ledare.

Sektionschef i Agil organisation, Scaled Agile, SAFe @Ericsson 2012-2013
Bodil gick här in för andra gången som chef i en organisation där ledningen valt att införa ett agilt arbetssätt. Servant leadership blev ett ledord för att hjälpa de tvärfunktionella teamen i sin utveckling.

Organisationen var fördelad mellan utvecklingsteam på fem olika siter i tre tidszoner, ca 1500 personer varav 800 i Stockholm. Här kom hennes tidigare erfarenhet av att införa agilt arbetssätt väl till pass.

Först och främst förändrades arbetet från att vara individstyrt, till att bygga på teamens förmåga. Planering och målsättning skulle utgå från en gemensam vision som alla kunde förstå hur man skulle bidra till. Först skapade det en enorm frustration i organisationen, men efter hand som alla lärde sig och förstod att det är vad kund får ut för värde som har betydelse, övergick frustrationen i engagemang. Bodil bidrog mycket med att förklara, stötta och hålla fast vid målen.

För att förändra kulturen mot ”Continuous Learning” infördes en ”Learning Day” per sprint för gemensamt lärande. Efter två år var det här en etablerad del av organisationens kultur där en majoritet på något sätt bidrog.

Sektionschef i Agil organisation, Scaled Agile, SAFe @Ericsson 2011-2012
I den här tjänsten fick Bodil sin första erfarenhet av hur det kan fungera när ledningen i en stor organisation beslutar att ett agilt arbetssätt skall införas. Det gjordes i samband med en omvälvande omorganisation där alla organiserades efter arbetsteam.

Bodil skapade med ledarskapsteamet ett eget Agilt arbetssätt, genom fokus på samarbete och det slutliga resultatet.

Bodil var med och satte strukturen för hur organisationen skulle vara uppbyggd för att stötta ett flödestänk med fokus på värde för kund.

Som chef för tvärfunktionella team jobbade Bodil mycket med det agila ledarskapet, vilken roll chefen har. Bland annat utvecklingssamtal där hela teamet var involverade. Fokus på vad teamet ville och behövde bidra med och hur varje individ kunde hitta sin inspiration och sitt växande.

Sektionschef i Agil organisation @Ericsson 2007-2011
Bodil var chef för en sektion testare och coachade testarna i att se sitt eget värde och sitt bidrag till kvalitet och kostnadseffektivitet i produkterna. Här fick Bodil upp ögonen för agilt arbetssätt och påbörjade sin agila resa med bildandet av tvärfunktionella scrumteam som skapade ett flexiblare och effektivare leveransflöde. Hon ansvarade även för utveckling i outsourcade team i Estland, Kina och Kanada.


Projektledare @Ericsson
2005-2007
Projektledare för testverktyg. Projektet inkluderade utveckling och underhåll av ett flertal verktyg och kravställning, inköp och acceptans av flera externa verktyg. Deltog även aktivt i linjens ansvar vad gällde långsiktig planering, förhandlingar och budgetarbete.

Projektledare för IODT (Inter Operability Development Testing) – tillsammans med externa mobil-leverantörer provar man att funktionaliteten fungerar för slutanvändare. Ansvarig för planering, rapportering, uppföljning etc internt och externt.


Projektledare, testledare, lärare @Enea
1998-2005
Ett flertal projekt hos kunder med tyngdpunkten på projektledning, testledning, och även automation och processutveckling. Bodil utvecklade och höll ett flertal kurser och seminarier inom testledning.


Utvecklare @Adtranz Signal
1995-1998
Kravställning och utveckling.


Testare @Ericsson
1994-1995
Funktionsverifiering.

Konferenser 2013-2019

Förändringsledning, Ledarskap, Agila verktyg och metoder Har hållit ett flertal föreläsningar och workshops på konferenser som Agila Sverige, Sundsvall 42, NFI m fl.

Utbildare i feedback 2014-2016

I own my Feedback Utvecklat och hållit utbildningar och workshops i feedback. Som mest upp till 25 kurser under ett år. Utbildningen har ofta följts av coachning för att åstadkomma en varaktig förändring. Har även utbildat andra i att hålla kurser och workshops i feedback. FÖRÄNDRINGSLEDNING 2011-2012 Förändringsledare Som förändringsledare coachade Bodil ledningsgrupper i dialogen om ledarskapet utifrån det nya arbetssättet och förändringen mot en kultur av ständig förbättring.

Utbildare testledning 1998-2003

Testledning Utvecklade och ansvarade för en tvådagars-utbildning för avancerad testledning. Höll kursen ett flertal tillfällen. Höll även seminarium i testledning under denna period.

Utbildningar & certifieringar

2018 Certified SAFe® Program Consultant (SPC)

Organisationskonsult gestaltmetodik, examen 2017, Gestaltakademin Skandinavien, Stockholm

2017 SAFe® Agilist (SA)

2016 Agil kravhantering

2014 Professional Scrummaster, scrum.org

2014 Toyota KATA Experience

2012 Praktisk Förändringsledning

2011 SW Leadership

2010 Personal Development for Women Leader

1998 ISTQB Foundation

Civilingenjör Automation och mekatronik, examen 1993 Chalmers, Göteborg