Bodil Björnberg

Bodil Björnberg

Enterprise Agile Coach, Agile Team Coach, Interim Agile Manager, Trainer, Facilitator & Speaker.
Organizational Coach, Agile Management & Individual Coach

Bodil har en bakgrund som utvecklare, testare, projektledare och chef. 2007 började hon att jobba med agila metoder som ledare i en stor telecom-organisation som hon var med om att transformera till en Agil organisation. Sedan dess har hon arbetat som Enterprise Agile Coach och stöttar andra organisationer genom utbildning, coaching och rådgivning. Idag jobbar hon i organisationer som vill förändra sitt arbetssätt med agila förtecken med människorna och samarbete i fokus. Hon har jobbat i stora organisationer med att sätta upp värdeströmmar och coacha mot effektivare arbetssätt. Rollnamnen varierar, men det handlar alltid om att stå stadigt mitt i förändringens storm och hjälpa människor att finna sin väg. Bodil är en uppskattad föreläsare på konferenser och kurser inom ledarskap, förändring och agila metoder.

Exempel på kunder

 • Apoteket AB 2018 – 2019
 • H&M IT 2017 – 2018
 • Avanza bank 2016
 • Scania IT, 2015
 • Ericsson, 2013 – 2015

Exempel på roller

 • Enterprise Agile Coach
 • Agile Coach
 • Interim Agile Manager, Line Manager, Development Manager
 • Förändringsledare
 • SPC
 • Organisationskonsult
 • Workshopledare
 • Lärare
 • Mentor
 • Individuell coach

Kompetenser

Certifieringar
2018 Certified SAFe® Program Consultant (SPC)
2017 SAFe® Agilist (SA)
2014 Professional Scrummaster, scrum.org
1998 ISTQB Foundation

Verksamhetsområden

Bank/Finans, Telekom, Transport, Retail

Arbetsområden
Agil Coaching, Förändringsledning, Processutveckling, Workshopledning, Projektledning, Verksamhetsmodellering, Kravhantering, Processutveckling & processinförande.

Metoder
SAFe, Lean, Scrum, Kanban
Språk
Svenska, Engelska, Tyska

Några av mina uppdrag

Apoteket AB 2018 Okt – 2019 MAJ

Enterprise Agile Coach och SPC (SAFe)
Bodil coachade Apoteket i sin SAFe-implementation och hade rollen som deras SPC (SAFe Program Consultant) och etablerade deras LACE (Lean Agile Center of Excellence). Identifiering av värdeströmmar, utbildning för ledande befattningar och nyckelpersoner, strukturering av teamen och arbetet med en gemensam backlogg med en prioritering har bland annat ingått i arbetet. Bodil har interagerat med många olika delar, verksamheten för att få dem att förstå sin nya roll, coachat införandet av Jira för att stödja den nya processen, vidareutvecklat utvecklingsteamens gemensamma pulstavla för att synliggöra flaskhalsar etc.

H&M IT 2017 SEP- 2018 DEC

Enterprise Agile Coach
Bodil hjälpte divisionen i att anpassa releaseprocessen mot ett kontinuerligt flöde (med CI/CD) utifrån att divisionen implementerade SAFe. Utgångspunkten var stora releaser sex gånger per år i kombination med okoordinerade mindre releaser från enskilda system för att gå över till att koordinerat releasa varannan vecka i mindre delar. Parallellt hade hon rollen som Scrummaster för divisionens E2E testteam. Utifrån införandet av SAFe utvecklades grupperingens ansvar från att ha varit ett rent testteam till att bli stommen för divisionens system team enligt SAFe.

2016 DEC- 2017 Jun, mindre uppdrag

Läkemedelsverket
Organisationskonsult
Ledarskapsutveckling i en ledningsgrupp samt workshop för hela avdelningen.

yrkeshögskola hermods
Lärare
Lärare för elever inom projektkontext.

Diplomerad Organisationskonsult
Studier
Skrev under våren examensarbetet för diplomeringen vid Gestaltakademins långa utbildning. Muntlig examen under maj månad.

Avanza bank 2016 aug- 2016 Nov

Testprojektledare och Agil Coach
Osäkerheten runt test och vad systemet egentligen klarade av inför release till kund av ett stort projekt. Projektledarens och testchefens kommunikation fungerade inte och det var oklart vad som egentligen behövdes göras inom test då det inte fanns någon testanalys. Bodil kom in som en brygga mellan projekt och testavdelningen och hjälpte testarna att förstå hur de bidrog i helheten. Hon jobbade också med att synliggöra hur de olika testfaserna hängde ihop så att utvecklingsteamen och testteamet fick en gemensam syn på hur systemet fungerade.

SKANDIKON 2015 Nov -2016 Jun

Enterprise Agile Coach
Bodil kom in i ett kritiskt skede för företaget när man beslutat att föra över stora delar av verksamheten till Litauen. Arbetet har bestått av två delar, lära upp medarbetare i Litauen i agilt arbetssätt, och stöd i förändringen i Sverige.

Avdelningen för försäkringsadministration i Sverige har under perioden haft i uppgift att lära upp och överföra arbetsuppgifter till Litauen parallellt med förändringar i de egna arbetsuppgifterna samt nerdragningar. Bodil har hjälpt ledningen, att synliggöra och prioritera vad som är viktigast både ur mänsklig såväl som ur affärsmässigt perspektiv. Med närvaro och värme har Bodil synliggjort strukturer och situationer och ledningen har efter samtal medvetet kunnat välja hur man vill gå vidare. Det har därmed gett förutsättningar för fokuserat och meningsfullt arbete för såväl ledning som team. Bodil har stöttat avdelningschefen individuellt och även hela ledningsgruppen.

Bodil jobbade också som ScrumMaster åt ett team då de ville ha ny energi och inspiration till hur de skulle komma vidare.

I Litauen har Bodil utbildat chefer och team i att förstå fördelarna och svårigheterna med ett agilt arbetssätt och sedan coachat dem i att använda det själva. Då agilt arbetssätt har sin grund inom IT-utveckling har fokus legat på att förstå syfte och värderingar och göra det användbart utifrån sitt eget sammanhang.

Scania IT, 2015 Mar -2015 Aug

Enterprise Agile Coach
Bodil stöttade en grupp på företaget med uppgift att stödja en Lean och Agile transformation. Det gjorde hon genom att låta dem utforska sitt eget syfte, både ur organisationens synvinkel och sin egen. Fokus låg på värden som flöde, värdeskapande, ständig förbättring och experiment. Det visade sig genom att gruppen diskuterade vad som var nästa steg, provade för att sedan utvärdera och hitta nästa värdeskapande steg.

Bodil jobbade även som agil coach för några team tillsammans med ScrumMaster. Utmaningarna var olika: ”Människorna i teamet jobbar individuellt och inte i team”, ”Beställaren lägger sig i vem som gör vad”, ”Hur gör jag för att börja jobba agilt?” Hon initierade även ett nätverk för agila coacher där de kunde träffas, dela erfarenheter, inspirera och hjälpa varandra och var med i utvärderingen SAFe inför ett eventuellt införande.

Ericsson, 2013-2015

Enterprise Agile Coach & Individuell Coach
Bodil coachade ett ledningsteam under två år, utmanade gränserna och stöttade var och en i att bidra med sin särart och styrka. I början jobbade cheferna främst individuellt med sina egna team. Efter två år använde teamet hela sin bredd för att effektivt bidra till hela organisationens bästa utveckling.

Bodil coachade många team, både under kortare och längre perioder. Ofta började det med förfrågan om en workshop. Hon gjorde upplägget tillsammans med teamet och anpassade agendan allt efter vad som hände i rummet. Exempel på ämnen hon jobbat med är: feedback, konflikter, teamdynamik, förändring, kommunikation, retrospektiv. Det här var en ingång till många team där de börjat med en workshop i exempelvis team dynamik och sedan fortsatt med regelbunden utvecklande coaching.

Bodil jobbade även med individcoachning. Hon coachade flera chefer som ville få stöd i sitt ledarskap och komma vidare i sin egen utveckling men även medarbetare som inte nådde prestationsmålen och människor med stressrelaterade problem. Bodil följde de flesta av dessa individer regelbundet under minst 6 månader.

Feedback är ett viktigt verktyg för Bodil för att få igång den kommunikation som behövs i en organisation och skapa det samarbete som behövs i ett flödes och kundoptimerat företag.

Ett av de nätverk Bodil supportade var globalt med mer än 300 personer över hela världen. Dessa träffades varannan vecka för ett ”Learning Lab” för att dela kunskap och nya idéer. Idag är det här nätverket en välfungerande Community of Practise, som i stort klarar sig utan någon ansvarig ledare.

Ericsson, 2012–2013

Sektionschef i Agil organisation
Bodil gick här in för andra gången som chef i en organisation där ledningen valt att införa ett agilt arbetssätt. Servant leadership blev ett ledord för att hjälpa de tvärfunktionella teamen i sin utveckling.

Organisationen var fördelad mellan utvecklingsteam på fem olika siter i tre tidszoner, ca 1500 personer varav 800 i Stockholm. Här kom hennes tidigare erfarenhet av att införa agilt arbetssätt väl till pass. För att förändra kulturen mot ”Continuous Learning” infördes en ”Learning Day” per sprint för gemensamt lärande. Efter två år var det här en etablerad del av organisationens kultur där en majoritet på något sätt bidrog.

På konferensen ”Agila Sverige” höll Bodil framförandet om ”den befriade chefen”, och hennes syn på kraften som ett agilt ledarskap kan frigöra inom cheferna i en agil organisation.

Ericsson, 2011–2012

Sektionschef i Agil organisation
I den här tjänsten fick Bodil erfarenhet av hur det kan fungera när ledningen beslutar att ett agilt arbetssätt skall införas. Det gjordes i samband med en omvälvande omorganisation där alla organiserades efter arbetsteam.

Bodil skapade med ledarskapsteamet ett eget Agilt arbetssätt, genom fokus på samarbete och det slutliga resultatet.

Som chef för tvärfunktionella team jobbade Bodil mycket med det agila ledarskapet, vilken roll chefen har. Bland annat utvecklingssamtal där hela teamet var involverade. Fokus på vad teamet ville och behövde bidra med och hur varje individ kunde hitta sin inspiration och sitt växande.

Ericsson, 2007–2011

Sektionschef i Agil organisation
Bodil var chef för en sektion testare och coachade testarna i att se sitt eget värde och sitt bidrag till kvalitet och kostnadseffektivitet i produkterna. Här fick Bodil upp ögonen för agilt arbetssätt och påbörjade sin agila resa med bildandet av tvärfunktionella scrumteam som skapade ett flexiblare och effektivare leveransflöde. Hon ansvarade även för utveckling i outsourcade team i Estland, Kina och Kanada.

Ericsson, 2005–2007

Projektledare
Projektledare för testverktyg. Projektet inkluderade utveckling och underhåll av ett flertal verktyg och kravställning, inköp och acceptans av flera externa verktyg. Deltog även aktivt i linjens ansvar vad gällde långsiktig planering, förhandlingar och budgetarbete.

Projektledare för IODT (Inter Operability Development Testing) – tillsammans med externa mobil-leverantörer provar man att funktionaliteten fungerar för slutanvändare. Ansvarig för planering, rapportering, uppföljning etc internt och externt.

Enea, 1998-2005

Projektledare, testledare, lärare
Ett flertal projekt hos kunder med tyngdpunkten på projektledning, testledning, och även automation och processutveckling. Bodil utvecklade och höll ett flertal kurser och seminarium inom testledning.

Ericsson, 1994-1995

Testare
Funktionsverifiering

Konferenser 2013-2019

Förändringsledning, Ledarskap, Agila verktyg och metoder Har hållit ett flertal föreläsningar och workshops på konferenser som Agila Sverige, Sundsvall 42, NFI m fl.

Utbildare i feedback 2014-2016

I own my Feedback Utvecklat och hållit utbildningar och workshops i feedback. Som mest upp till 25 kurser under ett år. Utbildningen har ofta följts av coachning för att åstadkomma en varaktig förändring. Har även utbildat andra i att hålla kurser och workshops i feedback. FÖRÄNDRINGSLEDNING 2011-2012 Förändringsledare Som förändringsledare coachade Bodil ledningsgrupper i dialogen om ledarskapet utifrån det nya arbetssättet och förändringen mot en kultur av ständig förbättring.

Utbildare testledning 1998-2003

Testledning Utvecklade och ansvarade för en tvådagars-utbildning för avancerad testledning. Höll kursen ett flertal tillfällen. Höll även seminarium i testledning under denna period.

Utbildningar & certifieringar

2018 Certified SAFe® Program Consultant (SPC)
2017 SAFe® Agilist (SA)
2014 Professional Scrummaster, scrum.org
1998 ISTQB Foundation
2016 Agil kravhantering
2014 Toyota KATA Experience
2012 Praktisk Förändringsledning
2011 SW Leadership
2010 Personal Development for Women Leader
Organisationskonsult gestaltmetodik, examen 2017, Gestaltakademin Skandinavien, Stockholm
Civilingenjör Automation och mekatronik, examen 1993 Chalmers, Göteborg