Robert Nordh

Robert Nordh

Enterprise Agile Coach, Enterprise Architect, CIO, CTO, Lean and Agile Trainer

Robert leder och stödjer individer, team och organisationer för att skapa bestående resultat. Hans kombination av teknisk expertis och förmåga att jobba med hög grad av delaktighet leder till stort engagemang och genomslag hos hans kunder. Robert har djup kunskap inom både den mänskliga och tekniska sidan av förändring. Han är expert inom projekt, förändring och transformation med erfarenhet som chefsarkitekt, CTO, CIO, kommunikationschef, projektledare och programledare.

Roller 

 • Enterprise Agile Coach

 • Enterprise Architect

 • Programledning

 • Produkt- och utvecklingsstrateg

 • CTO

 • CIO
 • Kommunikationsansvarig

Branscher

 • Offentlig sektor

 • After-Sales

 • Försäkringsbranschen

 • Energibranschen

 • Retail

Exempel på uppdrag

Interim Head of Transformation

Feb 2021 – Maj 2021 Stockholm

Syfte & mål: Kunden hade inlett ett program för att bli ett skalbart SaaS- företag för storskaliga produktinventarier. Programmet var organiserat utifrån identifierade problemområden i produkternas arkitektur, vilka de ville förändra från en monolitisk till komponent-baserad modell. Programmet hade utmaningar att gå från planering till genomförande.
Roll: Robert agerade som Interim Head of Transformation och var mycket uppskattad för sin förmåga att facilitera medarbetare från olika kulturer, till exempel Sverige, Polen och Indien.
Omfattning: Framtagande av rekommendationer på nästa steg och kunden kunde komma framåt i sin förändringsresa. Arbetet genomfördes i en mycket teknisk miljö vilket ställde höga krav på kompetens inom AWS, integration, cloud, compontent-baserad arkitektur, API-arkitektur etc. Resultat: Kunden kunde komma framåt i sin förändringsresa
Metoder: projekt- och programledning, agila arbetssätt, SAFe, program management, product development, AWS, integration, cloud, API

Införande av agil arkitektur, Folksam

Jan 2020 – Dec 2020 Stockholm

Syfte & mål: Företaget verksamt inom försäkringsbranschen hade utmaningar med att säkerställa effektiva arbetssätt inom arkitektur och att få ut värde från arkitekturarbetet.
Omfattning: Robert var ansvarig för förändringsinitiativ med 50+ arkitekter för att etablera en kund- och affärsdriven agil arkitektur, baserad på hög teknisk kompetens (med fokus på Azure för cloud) och tvärfunktionellt samarbete. Arbetet omfattade kontinuerlig dialog med arkitekter, deras chefer, fackliga representanter och HR.
Roll: Chefsarkitekt och förändringledare
Resultat: Robert etablerade ett centralt tvärfunktionellt Enterprise Architecture-team och lade grunden för att få in arkitekturarbetet på ett naturlig sätt vid företagets planering och styrning.
Metoder: förändringsledning, arkitektur, agil arkitektur, SAFe for Architects, pace-layered architecture

Etablering av arbetssätt för komplex problemlösning

Okt 2019 – Jun 2020

Syfte & mål: Kunden hade etablerat gemensam PI-planering och identifierat flaskhalsar som mynnade från komplexa tekniska problem som spann över organisationsgränser.
Roll: CTO och förändringsledare
Omfattning: Etablering av arbetssätt för komplex problemlösning som involverade många intressenter, med en tydlig process för att identifiera, analysera och gemensamt lösa problem.
Resultat: Komplexa problem inom till exempel projektplaneringsverktyg, revisionsanmärkningar kunde lösas.

Metoder: SAFe, kanban, Minto-metoden för komplex problemlösning.

Etablering av IT-portfölj (Infrastructure Train)

Aug 2018 – Maj 2020

Syfte & mål: Kundens IT-organisation för infrastruktur saknade transparens och man upplevde organisationen som en svart låda, där man inte visste vad som pågick. Detta skapade bristande förtroende för ITs totala organisation (700 anställda).
Roll: CTO och förändringsledare
Omfattning: Arbetssättet omfattade IT-organisationen Infrastructure & Operations (ca 100 anställda) och påverkade hela företaget, från strategisk planering, till utvecklingsportföljer och genomförande i tåg och team. Resultat: Robert drev ett förändringsarbete som stegvis ledde till att organisationen för infrastruktur tog steget till att jobba agilt med gemensam PI-planning med transparens i planering, genomförande och uppföljning. Detta bidrog starkt till att stärka förtroendet för arbetet inom infrastruktur till övriga verksamheter.
Metoder: planering, agila värderingar och metoder, PI Planning, kanban

Etablering av systemutvecklingsprocess och roller

Aug 2019 – Feb 2020

Syfte & mål: Företaget hade revisionsanmärkningar och utmaningar med att ha en sammanhållen och agil process för systemutveckling.
Roll: CTO och förändringsledare
Omfattning: Robert var ansvarig för utvecklingsprocessen och ledare för att etablera en systemutvecklingsprocess som införlivade agila förhållningssätt och samtidigt levde upp till revisionsanmärkningar med krav på tydliga roller och ansvar.
Resultat: Systemutvecklingsprocessen påverkade arbetssättet för företagets cirka 200 utvecklare och lade grunden för att kunna ta ytterligare steg på DevOps-resan. Arbetet inkluderade också etablering av nya systemutvecklarroller med olika krav beroende på senioritet.
Metoder: Metoder som användes i uppdraget var DevOps, agil systemutveckling och ”traditionell” systemutveckling.

Etablering av IT-strategi som en naturlig del av affärsstrategi

Aug 2019 – Dec 2019 Stockholm

Syfte & mål: Kunden hade på företagsnivå flera motstridiga strategier vilket hämmade företagets utveckling.
Roll: CTO och förändringsledare
Omfattning: Robert IT-enhetens (700 anställda ) representant för att etablera en gemensam strategi och strategiprocess i ett tvärfunktionellt samarbete. Arbetet utgick från affärens problem och hur tekniken kan vara en möjliggörare och drivkraft inom t ex digitalt, innovation (t ex RPA), informationsförsörjning, masterdata och teknisk infrastruktur. Arbetet utfördes i samarbete med representanter från staber och affärsområden. Robert uppskattades mycket för sin förmåga att samarbeta över organisationsgränser och skapa starka relationer.
Resultat: Resultatet blev att företaget för första gången skapade en strategi där IT och digitalisering ingick som en naturlig del i affärens strategi.

Metoder: Några metoder som användes vid uppdraget var digital mognadsmätning, SWOT och strategimetoder.

Etablering av kompetensstrategi inom IT

Jan 2019 – Dec 2019

Syfte & mål: Kunden hade utmaningar i att få en samlad bild av kompetensbehovet inom IT. En utmaning var också att veta vilket kompetensbehov som var det aktuella, med tanke på den snabba teknikutvecklingen.
Roll: CTO och förändringsledare
Omfattning: Etablering av kompetensstrategi för IT-personalen (700 anställda) i samarbete med HR och IT-chefer.
Resultat: Arbetet mynnade ut i sju strategiska kompetensområden, och aktiviteter för att både formellt och informellt stärka kompetensen.
Några exempel: utbildningsinsatser, förtydligande av karriärvägar och rekrytering.
Metoder: Robert använde sig av metoder för att inventera kompetensbehov från Gartner, samt best practice kring hur man skapar karriärvägar.

Etablering av digital mognadsmätning

Jan 2019 – Aug 2019

Syfte & mål: Företaget hade genomfört omfattande digitaliseringsinitiativ under flera år, men saknade en nulägesbild över sin digitala mognad. Roll: CTO och uppdragsägare
Omfattning: Etablering av en digital mognadsmätning som uppmuntrade tvärfunktionell dialog och bedömning utifrån kundens perspektiv, verksamhetsprocesser, tekniska lösningar, innovation och arbetssätt. Resultat: Resultatet blev en mognadsmätning som dels skapade en baseline för bedömningen, samt gav upphov till dialoger i företagets strategiarbete om områden med behov av särskilda satsningar. Metoder: Gartners modell för digital mognadsmätning användes som utgångspunkt.

Avveckling av projektledargrupp

Aug 2018 – Dec 2018

Syfte & mål: Kunden hade 25 interna och 25 externa projektledare, samtidigt som det pågick en stor agil transformation där man ville driva förändringsarbetet enligt agila arbetssätt för ständig utveckling.
Roll: CTO och förändringsledare
Omfattning: Robert var ledare för att avveckla organisationen och att stötta medarbetarna och hjälpa dem att hitta nya roller i organisationen genom ett så kallat ”intresseförfarande”. Arbetet bedrevs i nära samarbete med projektledare, HR, fackliga representanter och chefer i organisationen. Resultat: Resultatet blev lyckat genom att ca 20 av de interna projektledarna fick sitt intresseförfarande tillgodosett.

Projektledare etablering av IT-tjänster

Apr 2018 – Jun 2018 Stockholm

Syfte & mål: Kunden skulle byta leverantör och uppgradera gemensamma IT-tjänster inom den pedagogiska verksamheten och behövde stöd för att förbereda verksamheten.
Roll: Projektledare

Omfattning: Robert var projektledare för att koordinera införandeprojekt och att stötta verksamheten med kommunikationsinsatser och förberedande aktiviteter.
Resultat: Genomförd planering inför införande.

Framtagande av exit-avtal vid re-sourcing

Jan 2018 – Apr 2018 Stockholm

Syfte & mål: Kunden hade haft en internationell leverantör under många år, som de efter förnyad konkurrensutsättning beslutade att avveckla.
Roll: Projektledare
Omfattning: Uppdraget medförde ett omfattande exit-arbete med att återta både fysiska och digitala tjänster, och att reglera arbetet avtalsmässigt. Robert samarbetade med avtalsansvarig, företagets chefer samt nyckelpersoner för avtalet hos leverantören. Avtalet omfattade cirka 700 mkr per år.
Resultat: Resultatet blev ett underlag för exit-avtal som kunden och deras leverantör förhandlade och kom överens om.
Metoder: Sourcing, avtalshantering, upphandling, exit-förhandlingar

Översyn av IT-styrning

Nov 2017 – Feb 2018 Stockholm

Syfte & mål: Kunden hade utmaningar med sin IT-styrning i en stor och komplex offentlig organisation.
Roll: Förändringsledare, analytiker och expert
Omfattning: En utmaning handlade om att IT från början hade utvecklats som administrativt stöd för organisationen, medan den tekniska utvecklingen kombinerat med en förnyad hotbild gjorde att IT behövde styras mer systematiskt även för de administrativa delarna. Robert var specialist inom IT-styrning och genomförde workshopar och analysarbete. Resultat: Resultatet blev en rapport med förslag på åtgärder inom organisation, teknik och förändringsledning.

Förändringsledare Omorganisation

Apr 2017 – Okt 2017 Stockholm

Syfte & mål: Marknadsledande aktör inom detaljhandeln med stark finansiell position stod inför hårdnande konkurrens från lågprisföretag, e- handel och traditionella konkurrenter. En utmaning handlade om att nå ut med centrala tjänster till andra delar av organisationen beroende på att den centrala organisationen inte jobbade behovsdrivet.
Roll: Förändringsledare och change lead för ett förändringsteam. Omfattning: Förändringsarbetet i samband med omorganisation med syftet att stärka genomförandekraften för den centrala organisationen med sammanlagt 1000 anställda. Robert tog fram förändringsplaner, genomförde workshops och big room-meetings för att skapa högt engagemang. En leverabel var en verktygslåda för förändringsledning för att stötta chefer i olika faser i förändringen med färdiga koncept för uppstartsmöten inför förändring, förändringskommunikationsplan, metod för aktivt lyssnande, storytelling, checklista för hinder och motstånd, introduktion till förändringsledning, framgångsfaktorer vid förändring, chefens roll vid förändring, ADKAR-mätning, sponsorkarta, PCT-analys m.m.

Resultat: Ett resultat var en ökad medvetenhet, vilja och trygghet hos chefer och medarbetare i förändringen, samt ett systematiskt arbetssätt för förändringsledning för att få med sig medarbetarna, samt omfattande verktyg och modeller för kommande förändringar. I uppdraget ingick samarbete med HR, intern kommunikation, interna förändringsledare, samt chefer och ledare i organisationen. Förändringen mynnade ut i de första stegen med att etablera en ny organisation.
Metoder: Standarden för förändringsledning (ACMP), Prosci, ADKAR, SCARF, cafémetoden, agila arbetssätt.

GDPR-kommunikatör

Feb 2017 – Jun 2017 Stockholm

Syfte & mål: Företaget behövde genomföra omfattande åtgärder för att leva upp till kravet till ny GDPR-förordning
Roll: Kommunikationsansvarig
Omfattning: Framtagande av kommunikationsplaner, utbildningsplaner, genomförande av kommunikationsinsatser, samt stöd till programledning. Resultat: Ökad medvetenhet och kunskap i organisationen om GDPR och dess påverkan på företaget.

Förändringsledare agil etablering

Aug 2016 – Jan 2017

Syfte & mål: Kunden inom försäkringsbranschen hade bedrivit ett traditionellt program, men ville föra över de agila förmågorna till verksamheten.
Roll: Förändringsledare
Omfattning: Förändringen påverkade programmet och organisationerna för affärsutveckling och IT.
Resultat: övergång från agil programorganisation till en agil utvecklingsorganisation.

Förändringsledare systeminförande

Nov 2014 – Aug 2016 Stockholm

Syfte & mål: Förändringsledare i ett omfattande program för att införa ett BPM-system för skadeverksamheten.
Roll: Förändringsledare och coach
Omfattning: Programmet bestod av 10 delprojekt och hade stor påverkan på skadereglering, betalflöden osv. Förändringsledare med fokus på kommunikation, utbildning, stöd till chefer och ledare, hantering av hinder för att uppnå förväntade effekter. Stöd och bollplank till programledare. Coachade två interna förändringsledare i förändringsledning. Programmet genomgick en agil transformation från traditionellt program till agila leveransteam.
Resultat: Programmet genomförde flera lyckade införanden där personalen hade utbildats och förberetts i förväg.
Metoder: change management, ACMP-standard för förändringsledning, Change Leaders Roadmap, Business Impact Analysis, ADKAR-mätning, agil förändringsledning

Digital strategi för kommun

Nov 2014 – Feb 2015 – Stockholm

Syfte & mål: Kommunen saknade en digital strategi med en tydlig riktning för hur man skulle ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Roll: Expert och rådgivare inom digitalisering för offentlig sektor Omfattning: Framtagande av digital strategi för kommun med 100 000 invånare och 9 000 anställda, där digitaliseringen har stor betydelse invånare, företag och anställda inom verksamheter som utbildning, välfärd, samhällsplanering, miljö, bygg
Resultat: Digital strategi som beslutades i kommunstyrelse och – fullmäktige.

Framtagande av strategi för e-samhället för kommun
Syfte & mål: Kommunen saknade en tydlig riktning för hur den skulle ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en kommun med 700 000 invånare och 50 000 anställda.
Roll: Projektledare och expert inom digitalisering i offentlig sektor Omfattning: Framtagande av e-strategi för e-samhället. Arbetet innebar utbrett samarbete med många intressenter (70+) och förmåga att navigera sig fram i en komplex och politisk organisation.
Resultat: Strategin togs fram och beslutades politiskt på rekordfart. Robert var även med vid första stegen för att exekvera på strategin.

Upphandlingskonsult

Sep 2013 – Dec 2014 Göteborg

Syfte & mål: Kommunen behövde stärka sin digitala närvaro med ökad mängd digitala tjänster.
Roll: Expertrådgivare och upphandlingskonsult
Omfattning: Upphandling av e-tjänsteplattform för kommun med 80 000 invånare och 8 000 anställda som skulle stödja invånare, företag och medarbetare inom kommunens verksamheter
Resultat: Genomförd upphandling med val av leverantör. Leverantörer försökte överklaga resultatet, utan framgång eftersom upphandlingen hade skett felfritt.
Metoder: LOU, arkitektur, e-tjänster

Framtagande av IT-säkerhetspolicy

Sep 2013 – Feb 2014 – Kungsbacka

Syfte & mål: Framtagande av IT-säkerhetspolicy för IT vid en kommun, för att förtydliga principer och fokusområden inom säkerhet.
Roll: CIO och förändringsledare.
Omfattning: Chef för IT-enheten vid en kommun med 35 000 invånare, 3000 anställda och 30 anställda inom IT. IT är en kritisk förmåga och behöver leva upp till säkerhetskrav inom välfärd, samhällsplanering, skola, bygg, miljö, geografisk information, kultur samt för interna processer inom HR, ekonomi, kommunikation, planering med mera.
Resultat: IT-säkerhetspolicy beslutad av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Införande av nya arbetssätt inom IT

Aug 2012 – Maj 2013

Syfte & mål: Framtagande och införande av modell och arbetssätt för systemförvaltning och projekt för att utveckla och förvalta kommunens system.

Roll: CIO och förändringsledare
Omfattning: Chef för IT-enheten vid en kommun med 35 000 invånare, 3000 anställda och 30 anställda inom IT. Kommunens IT-system stöttar kommunens samtliga verksamheter såsom välfärd, samhällsplanering, skola, bygg, miljö, geografisk information, kultur samt interna processer inom HR, ekonomi, kommunikation, planering med mera.
Resultat: Roller, ansvar och arbetssätt förtydligade vilket skapade förutsättningar för effektiv systemförvaltning och genomförande av IT- projekt
Metoder: PM3, PPS

Ramverk för IT-styrning

Sep 2011 – Dec 2012

Syfte & mål: Införande av ramverk för IT-styrning för att förtydliga roller och ansvar för kommungemensam IT och gränssnitt mellan IT-enheten och kommunens verksamheter.
Roll: CIO och förändringsledare
Omfattning: Chef för IT-enheten vid en kommun med 35 000 invånare, 3000 anställda och 30 anställda inom IT. Kommunens IT-system stöttar kommunens samtliga verksamheter såsom välfärd, samhällsplanering, skola, bygg, miljö, geografisk information, kultur samt interna processer inom HR, ekonomi, kommunikation, planering med mera.
Resultat: Roller och ansvar förtydligade och genomförda organisationsförändringar baserat på nya ansvarsgränser.

Framtagande av kommunikationspolicy

Jan 2012 – Maj 2012

Syfte & mål: Framtagande av kommunikationspolicy för extern och intern kommunikation vid en kommun, för att förtydliga principer och fokusområden inom kommunikation.
Roll: Kommunikationschef och förändringsledare.
Omfattning: Kommunikationschef och ansvarig för intern och extern kommunikation vid en kommun med 35 000 invånare, 3000 anställda och 5 anställda inom kommunikation. Kommunikation är en kritisk förmåga för att stärka förtroende för kommunen och skapa transparens till medborgarna inom välfärd, samhällsplanering, skola, bygg, miljö, geografisk information, kultur samt internt kommunens anställda.
Resultat: Kommunikationspolicy beslutad av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

Framtagande av IT-policy

Apr 2011 – Okt 2011

Syfte & mål: Framtagande av IT-policy för IT vid en kommun, för att förtydliga roller, ansvar och förtydliga IT-enhetens bidrag till kommunens service och interna effektivitet.
Roll: CIO och förändringsledare.
Omfattning: Chef för IT-enheten vid en kommun med 35 000 invånare, 3000 anställda och 30 anställda inom IT. IT är en kritisk förmåga för att tillgodose behov inom välfärd, samhällsplanering, skola, bygg, miljö, geografisk information, kultur samt som stöd för interna processer inom HR, ekonomi, kommunikation, planering med mera.

Resultat: IT-policy beslutad av Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. IT-policyn lade grunden för ett förändringsarbete inom IT.

Framtagande av IT-säkerhetspolicy

Dec 2010 – Mar 2011 Halmstad

Syfte & mål: Framtagande av IT-säkerhetspolicy för att skapa tydlighet i säkerhetsarbetet vid en kommun.
Roll: Konsult och expert inom IT-säkerhet inom offentlig sektor Omfattning: Kommunen tillhandahåller service till 100 000 invånare med 9 000 anställda och IT-säkerhet är en förutsättning för kommunens verksamheter. Arbetet omfattade informationsinsamling, arbetsmöten, analys och sammanställning.
Resultat: Ökad medvetenhet för nyckelpersoner och underlag för beslut och genomförande.
Metoder: ISO-standard för IT-säkerhet och standard för säkerhetsarbete.

Programledare IT-sammanslagning

Jan 2010 – Mar 2011 Göteborg

Syfte & mål: Kommunen behövde öka sin interna effektivitet och förmåga att tillgodose invånarnas behov av service. Utifrån detta genomfördes en sammanslagning av stadens 21 stadsdelar till 10, vilket påverkade kommungemensam IT.
Roll: Programledare för IT-omställningen
Omfattning: Programmet omfattade all kommungemensam IT inom välfärd, ekonomi, HR, kvalitet, infrastruktur m.m. och påverkade stadens 30 000 anställda inom stadsdelsnämnderna. Programmet bestod av 10 projekt med aktiviteter på stadens stadsdelar.
Resultat: Genomförda förändringar enligt plan. Inom IT-infrastruktur gick sammanslagningen snabbare, tack vare arbete med ständiga förbättringar och automatisering.
Metoder: Programledning, projektledning, storytelling, riskhantering, mötesfacilitering av små och stora grupper, kommunikation

Applikationskartläggning

Jan 2009 – Okt 2009 Halmstad

Syfte & mål: Kommunen saknade en helhetsbild över sina verksamhetssystem, dess status och framtida betydelse
Roll: Konsult och expert inom arkitektur och applikationskartläggning Omfattning: Arbetet utfördes vid en kommun med 9 000 anställda och totalt ca 100 verksamhetssystem. Arbetet genomfördes genom informationsinsamling, intervjuer, arbetsmöten, analys och sammanställning Resultat: Rapport med sammanställning av nuläge och bedömning av systemens livslängd, kvalitet och förslag på åtgärder. Visualiseringar av verksamhetssystem per verksamhetsområde
Metoder: Stadskarta för arkitektur, TOGAF, Visio

Framtagande av strategi för IT och Information Management

Apr 2006 – Aug 2008 Varberg

Syfte & mål: Företaget inom energibranschen saknade en tydlig strategi och riktning för IT och Information Management
Roll: IT-strateg

Omfattning: Företaget agerar inom kärnkraftsindustrin med 1 600 anställda där alla verksamheter är beroende av effektiv informationsförsörjning och IT-stöd. Arbetet inkluderade intervjuer med nyckelpersoner vid företaget, arbetsmöten, analys och sammanställning.

Resultat: Strategi för IT och Information Management med gemensam riktning, fokusområden, principer och förslag på satsningar.
Metoder: IT-strategi, Information Management, Configuration Management, SWOT

Införande av underhållssystem

Mar 2002 – Mar 2006

Syfte & mål: Analys av underhållsystem inom energibranschen utifrån livslängd, kvalitet och förslag på nästa steg, samt projekt för utbyte av gammalt system och införande av egenutvecklat baserat på SOA-arkitektur Roll: Projektledare, analytiker, arkitekt
Omfattning: Företaget agerar inom energibranschen och kärnkraftsindustrin där underhållssystemet är kärnan till att säkerställa en säker, kvalitetsmässig och effektiv anläggning. Systemet hade utvecklats sedan 70-talet med moderniseringar under 90-talet. Nu fanns behov av modernisering för att säkerställa systemets tekniska livslängd med en förbättrad användarupplevelse, mer effektiva arbetssätt och flexibel arkitektur för att ta vara på moderna arbetssätt kring underhåll. Uppdraget omfattade genomförd analys av nuvarande underhållssystem med förslag om företaget skulle upphandla standardsystem eller utveckla själva, införande av SOA-arkitektur baserat på .Net-arkitektur och agila arbetssätt för systemutveckling där RUP anpassades till agilt arbetssätt och integrerades med användarcentrerad systemutveckling, samt genomförande av de första stegen för att införa nytt underhållssystem.Resultat: Företaget kunde ta ett beslut att införa nytt underhållssystem baserad på modern teknik, snarare än att upphandla standardsystem. Metoder: projektledning, analys, intervjuer, arbetsmöten, SOA-arkitektur, .Net, anpassning av RUP, användarcentrerad systemutveckling, kravhantering, testhantering.

Införande av intranät

Sep 2003 – Jun 2004

Syfte & mål: Upphandling och införande av intranät inom energibranschen för ett företag med 700 anställda och 500 konsulter.
Roll: Projektledare
Omfattning: Upphandling där 5 system och leverantörer granskades ingående utifrån upphandlingsunderlag, intervjuer och arbetsmöten, för att slutligen välja ett system och leverantör. Arbetet inkluderade inköp, kommunikation och IT, samt samordningsdiskussioner med moderkoncernen och dess inriktning för intranät.
Resultat: Val av intranät, leverantör samt genomfört införande. Upphandlingen genomfördes på 8 veckor från första kravinsamling, till extern förfrågan, urval och beslut. Ett halvår senare var det gamla intranätet utbytt och det nya infört.
Metoder: Lagen om offentlig upphandling, upphandling, kravhantering, CMS, WCM, .Net, intranät, förhandling, avtalshantering

Införande av beräkningskluster

Jan 2003 – Aug 2003

Syfte & mål: Företaget är verksamt inom kärnkraftsindustrin där avancerade strömningsberäkningar är centralt för en effektiv drift. Det fanns beräkningskluster på plats med högt personberoende, utan redundans och avsaknat arbetssätt kring underhåll och utveckling.
Roll: Projektledare
Omfattning: Utredning och analys med personal inom strömningsberäkningar, upphandling av beräkningskluster samt införande. Resultat: Framtidssäkrat beräkningskluster infört som en gemensam resurs för flera avdelningar med tydliga roller, ansvar och arbetssätt för förvaltning och fortsatt utveckling.
Metoder: teknisk projektledning, intervjuer, arbetsmöten, Linux infrastruktur, strömningsberäkningar, förändringsledning

Samordning av IT mellan bolag

Jan 2003 – Jun 2003 Östhammar

Syfte & mål: Företaget som verkar inom energibranschen såg ett behov av samordna IT mellan bolag inom elproduktion för att minska kostnader med bibehållen kvalitet
Roll: Projektledare
Omfattning: Arbetet omfattade 8 affärsområden inom elproduktion norden och genomfördes med intervjuer med nyckelpersoner på plats, intervjuer med leverantör, arbetsmöten, omvärldsbevakning, dialog med externt analysföretag, analys och sammanställning.
Resultat: Rapport framtagen med förslag på nästa steg, framför allt behov av ökad samverkan inom IT-arbetsplats, säkerhet, CAD och kompetens. Metoder: Projektledning, kostnadsanalys, sourcing, arkitektur, TCO, nulägesanalys, nätverksteori

IT-specialistlärare

Jun 2001 – Jan 2002 Uppsala

Syfte & mål: Lärare vid Uppsala universitet för att undervisa elever vid universitetet, samt i uppdrag till Militärhögskolan Karlberg
Roll: IT-specialistlärare
Omfattning: Labbinstruktör och lärare i objektorienterad systemutveckling och Java, Uppsala universitet, samt lärare i C, PHP, Java vid Militärhögskolan Karlberg
Resultat: Utbildningar genomförda med mycket goda vitsord från huvudlärare, fakultet och elever.
Metoder: Objektorienterad systemutveckling, Java, C, PHP, HTML

Gymnasielärare IT

Okt 1997 – Jun 1998 Uppsala

Syfte & mål: IT-lärare vid gymnasieskola med 500 elever inom humaniora, ekonomi, samhälle och data.
Roll: Gymnasielärare IT
Omfattning: Lärare inom grundläggande data (Word, Excel, Access, Power Point) samt ansvar för lektioner, stöd till elever och betygssättning för 150 elever. I uppdraget ingick också att vara specialistlärare för elever med svåra koncentrationssvårigheter.

Resultat: Genomförda lektioner, betygssättning, elevsamtal, föräldrasamtal med goda vitsord.

Metoder: Word, Excel, Access, Power Point, fingersättning, brevuppställning

Utbildningar och certifieringar

Implementing SAFe

We are Movement, 2021

Under den här fyra dagars kursen lärs sig deltagarna att leda en Lean-Agile- transformation genom att utnyttja praxis och principer i Scaled Agile Framework® (SAFe®) för att uppnå Business Agility i den digitala tidsåldern.

SAFe for Architects

Scaled Agile, 2020

En certifierad SAFe® 5-arkitekt (ARCH) är en effektiv ledare och förändringsagent som levererar agil arkitektur för att skapa affärsvärde. Viktiga kompetensområden är att tillämpa SAFe-principer för att utveckla och upprätthålla Agile Architecture och release on demand, leda och stödja Solution Trains och Agile Release Trains, utöka principerna som driver kontinuerligt flöde till stora system-of-systems och möjliggör förbättrat flöde av värde.

Elements of AI

University of Helsinki, 2019

The Elements of AI är en serie gratis onlinekurser skapade av Reaktor och Helsingfors universitet. Vi vill uppmuntra så bred en grupp människor som möjligt att lära sig vad AI är, vad som kan (och inte) kan göras med AI, och hur man börjar skapa AI-metoder. Kurserna kombinerar teori med praktiska övningar.

Agile Leadership

Agile Alliance, 2018

Deltagarna får heltäckande bild av Agile Leadership – först från ledarens personliga perspektiv i hur agilt påverkar deras tänkande och beteende, sedan ur ett organisatoriskt perspektiv för hur de effektivt kan anpassa, vägleda och skala sin organisations agilitet.

Leading SAFe® 4.5

Agile Alliance, 2017

Principerna och best prectise för Scaled Agile Framework® (SAFe), hur man utför och frigör värde genom Agile Release Trains, och vad det innebär att leda en Lean-Agile-transformation på företagsnivå.

PROSCI Change Management Certification

2015

Open Space Technology

Open Space Consulting AB, 2014

Ett tillvägagångssätt för ändamålsenligt ledarskap, inklusive ett sätt att vara värd för möten, konferenser, symposier och evenemang, med fokus på ett specifikt och viktigt syfte eller uppgift – med början utan formell agenda, utöver det övergripande syftet eller temat.

Unlocking the Immunity to Change

HarvardX, 2014

Ny psykologisk teori och praktik om personlig förändring.

Symbolpedagog

2010-2012

Tvåårig utbildning i psykologi med fördjupning inom kreativa och visuella metoder för ledarskap, förändringsledning och teamutveckling. Utbildning under vägledning av Åke Högberg, psykolog, psykoterapeut och expert i symbolterapi.

Cobit

2009

SAP Overview

2006

Project Management Certification Program

Learning Tree International AB, 2005

Projektledarkurser inom grundläggande projektledning, högpresterande team, riskcentrerad projektledning och MS Project. Varje kurs ca 5 dagar under två år.

Essentials and Implementation of RUP

IBM, 2005

Integrated Architecture Framework

Cap Gemini, 2005

Development in .Net, Episerver

Episerver, 2004

.Net Programming

Learning Tree International AB, 2004

Inköp av IT

Dataföreningen Kompetens, 2002

PROPS projektledning

Wenell Management AB, 2002

Litteratur och kreativt skrivande (Kandidatexamen)

Mittuniversitetet (Härnösand), 2003 – 2006

Studier på halvfart vid sidan av jobbet. Litteraturvetenskap med inriktning kreativt skrivande.

Datavetenskap och matematik (Magisterexamen)

Uppsala universitet (Uppsala), 1998 – 2001

Magisterexamen i Datavetenskap, examensarbete inom användarcentrerad systemutveckling i samarbete med Banverket. Genomlysning av lokförares arbetssituation och framtagande av lokförar-GUI i Java.

Maskinteknik (Högskoleingenjörsexamen)

Mittuniversitetet (Östersund), 2993 – 1995

Högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik, examensarbete om alternativ energiförsörjning i Litauen.

Åtaganden och publikationer

Hjältarnas förändringsresa 2014

Bok om den mänskliga sidan av förändring, med utgångspunkt från hjältens äventyrsresa som en liknelse för arbetsgruppen som beger sig ut i det okända, ser sanningen i vitögat, övervinner situationen och återkommer till vardagen.

Säg att du kan se den här 2012

Surrealistiska noveller. “Som läsare associerar jag till författare som Kafka och Daniil Charms. Det är helt enkelt välskrivna mininoveller som lämnar öppet för tolkningar – fantasieggande i ordets rätta bemärkelse.” – BTJ

Språk

Svenska – Modersmål

Engelska – Flytande