Det agila teamet i ett nötskal – Infografik – Agile Team in a Nutshell in Swedish

Written by

Den här postern skapades för att ge ett stöd för organisationer och team kring vad ett välfungerande team är. För att en organisation ska få värdet av Agil team, eller team i allmänhet, så är det bra att känna till vad som gör dom välfungerande och högpresterande.

I en Agil organisation är det teamet som levererar värde och det är i team vi organiserar oss kring värdefulla leveranser. Genom att skapa en miljö som är gynnsam för team och som möjliggör både autonomitet och alignment så kan teamen bli högpresterande och leverera värde själva – och med andra team i hög takt. Detta optimerar värdet av organisationen – och det gör att människor känner sig fantastiska.

Ladda ner postern Agila team i ett nötskal gratis

Ladda ner postern genom länken nedan, eller genom att klicka på postern. Du får då ner den i PDF-format och kan skriva ut den i vilken storlek du vill. Se villkor längst ner här på sidan.

Ladda ner postern Agila team i ett nötskal (PDF) >

Några grunder för att få retur på investeringen av Agila team

När vi pratar om Agila team så menar vi högpresterande och välfungerande team. Team som kan utforska det okända, innovera, lösa komplexa problem och som levererar i jämn, ofta hög, takt. För att bygga den här typen av team så finns det några mönster att använda sig av. Team som delar mål och behöver varandra är i sig ett mönster som enligt forskning ökar engagemang och medarbetarnöjdhet.

Några värdefulla mönster för Agila team

Tydligt syfte
Syfte ger fokus, vilket ökar takten och värde- leveransen från teamet med 100%.

Mandat
Ett tydligt mandat minimerar byråkratin, vilket ökar takten och möjlig innovation från teamet med 100%.

Små och stabila team – “Brooks Law” 
Teamstorlek spelar verkligen roll. Team på 5-7 personer som är högpresterande är 100% snabbare.

T-formade kompetenser
T-form av teammdlemmarnas kompetens ökar leveranstakten med 100%.

Medarbetarengagemang
Att vara i ett team ger en känsla av samhörighet och kontext, vilket ökar medarbetarens engagemang med 100%.

Alla tillhör ett team

Teamet är grunden i en Agil organisation och alla individer tillhör ett team (inte en grupp), även de utanför tech, IT eller utvecklingsorganisationen.

Utvecklingsteam
Utvecklar, förvaltar och levererar produkter eller tjänster till externa eller interna kunder.

Ledarskapsteam
Agerar som supporterande ledare med ett growth mindset för flera team och stöttar
teamen i att ta snabba & bra beslut själva.

Supportteam
Vissa team agerar support för andra team för att ge bästa möjliga autonomitet och inriktning.
Tex genom att utbilda, vara mentorer eller bygga stödsystem. Ofta fasas dessa ut över tid när övriga team har fått den förmågan som support teamet bidrog med.

Dessa tre typer av team är i grunden vad i stort sett alla team skulle bestå av om de var Agila, men kanske med andra namn på utveckligsteam om de levererar en annan typ av tjänst till sina kunder, tex ett vårdteam på ett sjukhem. Men mönsterna för välfungerande högpresterande Agila team är densamma.

Vad är ett team – och hur blir det högpresterande?

Är teamet ens ett team?
Det är två saker som behövs för att ett team ska kunna bli ett team. Utan de två sakerna så kan gruppen aldrig bli ett team. De två sakerna är:

  • Ett gemensamt uppdrag/mål
  • Teammedlemmarna behöver varandra för att nå målet

Vad är ett team?”-modellen är skapad av Viktor Cessan & Stefan Lindbohm.

Stabila team

Att hålla team stabila över tid är nödvändigt för att bli välfungerande och högpresterande där smidigt samarbete och innovation är möjligt. Mindre förändringar av teammedlemmar kan få teamet att gå tillbaka till steg 1.

Storleken på teamet har betydelse

Team som är 5-7 personer och som är ett stabilt team och blir högpresterande är 100% snabbare.

Källa: Studier gjorda på 591 projekt av qsm.com.

Teamutvecklingsmodellen

Fas 1, Inkludering
Man fruktar att bli utesluten ur teamet. Inga konflikter, man utmanar ej ledaren.
Ledarens uppgift
Skapa struktur. Säkerställ att alla känner sig inkluderade. Öppen diskussion kring värderingar & mål.

Fas 2, Friktion
Ökad känsla av trygghet möjliggör oliktänkande. Konflikter. Låg produktivitet.
Ledarens uppgift
Stötta, coacha & träna teamet i hur de håller en öppen dialog. Hjälp till att lösa konflikter. Bygg förtroende i teamet.

Fas 3, Struktur
Ser över strukturer och mål. Feedbackkultur. Teamet hanterar konflikter. Nya förmågor byggs.
Ledarens uppgift
Dela ansvar med teamet. Belöna initiativ. Coacha & facilitera individuell utveckling.

Fas 4, Prestera
Flexibla och stor förmåga. Öppet klimat. Feedback. Innovation, hög produktivitet.
Ledarens uppgift
Agera som konsult när det behövs. Stötta genom att förbättra strukturer utanför teamet & förbättra mellan team.

Teamutvecklingsmodellen är inspirerad av Bruce W. Tuckmans model & IMGD by Susan Wheeland.

Optimerad arbetsyta för högpresterande Agila team

When working agile we want to optimize for flow in our teams and organizations, meaning that we can deliver value as smoothly as possible and without disruptions in our different activities. How the teams are seated plays a big role in how well-functioning they can get and how efficient their flow can be.

If you have Agile teams in your organization, or if you are planning to evolve into an Agile learning organization, the design principles for Agile teams and ideas for solutions are for you to use to create an environment where Agile teams can thrive.

Översatt till flera språk

Du kan även ladda ner postern på andra språk nedan.

English: Download the Agile Team in a Nutshell Poster (PDF) >

Italian: Download the Agile Team in a Nutshell Poster (PDF) >

Eller beställa postern utskriven i storleken A1 >

Free to download, use and share

The posters are published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Here you find all the other Free Agile in a Nutshell-posters in the series that are now translated to 14 languages and downloaded over 70.000 times world wide.

Shopping basket
Related Trainings
The Agile Team in a Nutshell Training & Toolbox – Online
Target Group: Executives, Managers, Employees, Associates. In "old" and large companies as well as smaller companies and start-ups. Organizations as well as individuals.
Teachers: Mia Kolmodin
Start at any time!
Our Trainings
Creative Friday’s hos Dandy People – Facilitera för kreativitet
Target Group: För dig som vill hålla kreativa, roliga, energirika workshops, möten och konferenser.
Teachers: Mia Kolmodin, Jimmy Janlén – Agile with Jimmy
Stockholm 17/11, 13.30 - 16.30