Agila arbetssätt för team i ett nötskal – Infografik poster

Written by

Den här postern handlar om det vanligaste arbetssätet för Agila team, nämligen ramverket Scrum. Scrum är ett minimalt, lättviktigt ramverk som ger gott stöd för både nya team och mer erfarna team samt även för organisationer med många team, då under namnet Scrum at Scale. I den här postern visar jag grunderna i Scrum, men om du är intresserad av att veta mer och få den senaste korrekta uppdateringen så rekommenderar jag den officiella Scrumguiden >

Scrum bygger på empiriskt och lean tänkande och ger ett mycket gott stöd i att leverera lösningar på komplexa problem där vi inte i förväg kan förutse om lösningen ger den effekt vi vill ha. Det har blivit det absolut mest populära Agila arbetssättet under de senaste 20 åren.

Teamet kan arbeta inom mjukvaruutveckling, produktutveckling eller som chefer i vilken organisation som helst. Även funktioner som HR har stor nytta av detta, eller varför inte inom vården eller i byggprojekt? Alla som arbetar med något komplext där man inte kan förutse vilken lösning som ger det önskade resultatet och där man kan planera åtminstone 1 vecka framåt har nytta av detta.

Ladda ner postern om Agila arbetssätt för team i ett nötskal på Svenska som högupplöst PDF.

Gemensamma värderingar i det Agila Teamet

De 5 värderingarna i Scrum ger teamet de förutsättningar som behövs att bygga ett högpresterande team. Om dessa inte efterlevs i teamet så kommer teamet inte heller kunna bygga ett Agilt förhållningssätt. Enbart processen i sig kommer inte att ta teamet hela vägen.

Fokus
Alla i det Agila teamet fokuserar på arbetet i sprinten eller målet för teamet.

Mod
Agile team-medlemmar har modet att göra rätt sak och arbetar på att lösa tuffa problem.

Öppenhet
Det Agila teamet och dess intressenter kommer överens om att vara öppna med allt arbete och utmaningar med att utföra det.

Åtagande
Individer i det Agila teamet åtar sig personligen att nå målet som ett agilt team.

Respekt
Medlemmarna i det Agila teamet respekterar varandra och har tilltro till att var och en är kapabel, självständiga människor.

Agila arbetssätt för team

Processen är enkel och har ett fåtal element och regler, samt endast 3 roller; Produktägare, Scrum Master och Teammedlem. Oavsett vad teamet arbetar med så är det dessa roller som används men beroende på vad teamets uppdrag är så har teammedlemmarna olika förmågor (mer om det nedan).

Produktägare
Ansvarig för att optimera värdet teamet och organisationen levererar. Äger produkt backlogen, visionen för produkten och har mandat att ta affärsbeslut. INTE en projektledare.

Scrum Master
En coachande ledare för team och Produktägare. Ansvarig för att facilitera arbetsprocessen och optimera flödet i teamet. Hjälper teamet att förbättra och bygga mogna och starka team.

Teammedlemmar
Ett självorganiserande team är ansvariga för “vadet” – dvs lösningen. Teamet består av olika experter som arbetar tillsammans med Produktägaren för att förstå värdet för affären, verksamheten och kunderna och ansvarar för hur lösningen ska fungera för att lösa prioriterade problem.

Agila arbetssätt för team

I processen ingår ett antal aktiviteter som hjälper teamet att samarbeta och leverera värde löpande. När en sprint är slut så startar nästa vilket gör att processen förbättras kontinuerligt. Den viktigast aktiviteten är därför inte planeringen, utan retrospektivet som står för förbättringen. Teamet planerar alltid för en sprint, och har därefter möjlighet att få feedback och förbättra både sin process och sin leverans i nästa sprint.

Sprintplanering
– Förstår vi värdet vi ska leverera för att nå sprintmålet?
– Vilka user stories behöver vi “dra in” för att nå sprintmålet?
– Hur vet vi att respektive user story är klar?
– Vad behöver vi göra för att leverera respektive user story?

Dagligt möte
– Vad gjorde jag igår?
– Vad kommer jag att göra idag för att bidra till vårt högst prioriterade arbete?
– Bör jag samarbeta med någon?
– Finns det några hinder som jag behöver hjälp med att få bort?

Sprintgranskning
– Hur hjälper vi intressenter och kunder att förstå sprintens “outcome” (värdet)?
– Behöver vi synka tiden för teamets sprintgranskning med andra team?
– Hur säkerställer vi att hela teamet är involverat under sprintgranskning?
– Har teamet nått sprintmålet?

Retrospektiv
– Vad gick bra / inte så bra?
– Vad har vi lärt oss?
– Vad bekymrar oss fortfarande?
– Vem vill jag dela min uppskattning med från den här sprinten?
– Vilka tre saker vill vi förbättra under nästa sprint?

Förfining av produkt backlogen

– Vad är teamets nästa möjlighet för att uppnå mest värde?
– Vad är kund- och affärsvärdet, och hur vet vi om vi lyckats?
– Vad är det vi bör göra nästa sprint för att lyckas?

Ständigt lärande i teamet

Teamet kan med fördel visualisera sina kompetenser kopplat till syftet för teamet för att stötta lärande i det dagliga jobbet. I tvärfunktionella team är förmågor viktigare än roller. Team-medlemmar som har T-formad kompetensprofil förbättrar teamens samarbete, leverans och flöde och reducerar riskfyllda beroenden på specifika individer. T-formade kompetenser dubblar hastigheten för teamet.

Att lösa komplexa problem och hantera det okända

Inkrementellt arbetssätt

Inkrementellt arbetssätt innebär att vi levererar lösningen stegvis och att den endast är användbar när alla delar är levererade. Detta går bara att göra om lösningen är känd innan vi startar. Om lösningen ger oss den effekten vi var ute efter så kan vi arbeta enligt en vattenfallsprocess istället. Här skapar agilitet något värde.

Iterativt arbetssätt

Iterativt arbetsätt innebär att vi arbetar skissartat , eller med prototyp och bygger upp lösningen genom förfining. Här behövs en första idé om vad vi vill ha och vi kan vi steg för steg få feedback och avgöra när vi är nöjda och vår leverans kan ge ett värde även i det första steget i form av feedback. Här har vi nytta av agiliteten och här ger Scrum ett starkt stöd med löpande korta planeringar och leveranser samt möjlighet till omplanering i nästa sprint baserat på feedback.

Inkrementellt och iterativt arbetssätt

Att använda både inkrementellt och iterativt arbetsätt utnyttjar agiliteten till fullo och hjälper oss att på bästa sätt hantera det okända. Vi kan här hitta helt nya lösningar och testa oss fram steg för steg och därigenom nå rätt resultat även om vår första idé var fel. Detta minimerar riskerna att leverera fel lösning på minsta möjliga tid. Scrum är mycket användbart här om vi har kompetensen att arbeta med alla delar som behövs för att experimentera, prototypa och få feedback för att nå maximalt värde. Om teamet däremot har beroenden till andra team för att kunna arbeta inkrementellt och iterativt så behöver teamet arbeta bort beroenden för smidiga samarbeten och löpande leverans.

Ladda ner postern om Agila arbetssätt för team i ett nötskal på Svenska som högupplöst PDF.

Free to download, use and share

The posters are published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Here you find all the other Free Agile in a Nutshell-posters in the series that is now translated to 14 languages and downloaded over 100.000 times worldwide.


Shopping basket
Related Trainings
Scrum Master training with Certification – 2 Days On Site
Target Group: Scrum Masters, Managers, Team coaches and anyone who wants to know more about the Agile mindset, Scrum, team coaching and team dynamics.
Nytt datum kommer
Our Trainings
Mastering Workshop Facilitation – 2 days
Target Group: People facilitating and leading meetings & workshops
Teachers: Jimmy Janlén – Agile with Jimmy