Jobba MED individers motivation – istället för EMOT – när vi gör en Agil förändringsresa

Written by


Det är inte alltid lätt att nå fram till alla människor i en organisation, speciellt inte vid förändringar och när man måste kommunicera och samarbeta tvärs över alla delar så som man ofta gör under en agil transformation. Det är dock avgörande att man klarar av det för ett lyckat resultat. Jag tänkte berätta lite om hur vi försöker göra det på Dandy People och vilka verktyg vi tycker är hjälpsamma.

Vad handlar agila transformationer om?

När vi jobbar med agila transformationer så handlar det om – för ca 90% av människorna – en total omorganisering av sin latenta tankemässiga referensram. Den mentala bilden av hur saker och ting fungerar behöver förändras baserat på nya förhållanden, ny kunskap och nya principer. Hur du ser på världen – kan man enkelt säga. Det krävs “nya glasögon” att se på världen med i många fall – för att ta bort tidigare inlärda beteenden och begränsningar för vad som är värdefullt och möjligt.

För att lyckas med att nå fram till människor på ett bra sätt behöver man bli expert på vad som motiverar både oss själva som individer och förstå att alla andra INTE är som vi är, och i andra hand vad som motiverar de vi vill nå fram till. Vi har alla olika grundläggande psykologiska behov och det är olika saker som motiverar oss.

Hur vi på Dandy People jobbar för att förstå vår egen och andras motivation

Redan tidigt när Dandy People startade (före min tid) började Dandy använda en forskningsbaserad svensk metod som heter MyNeeds® för att förstå vår egen motivation och bättre lära känna varandra. Man insåg nyttan av det för att snabbt kunna skapa nya trygga team ute hos kunderna, vilket alla konsulter är i stort behov av som arbetar i team hos kund. Dandy har under årens lopp vid varje rekrytering låtit alla oss nya Dandysar göra en profil, få individuell återkoppling och dela med varandra. Det är tydligt nu, många år senare att vi också har väldigt stor nytta av den här förståelsen ute hos våra kunder. Vi kan lättare förstå vad som motiverar olika personer och grupper och vad de kan ha svårt för, och vad som gör människor otrygga eller omotiverade. Det gör oss mer trygga i att jobba med människor och grupper med olika bakgrund vilket ofta minskar onödiga missförstånd och eventuella konflikter.

Eftersom Dandy också bedriver en nätverksbaserad och självorganiserad organisation (Agil/Teal) utan chefer (vi leder oss själva och varandra kan man säga) är det också viktigt att vi, när behovet ökar, är fler som kan arbeta med MyNeeds® för att skala den här funktionen när vi växer. Därför har jag och flera intresserade kollegor certifierat oss för att kunna nyttja verktyget i vårt arbete hos kunder, och även inom Dandy People.

I och med en certifiering så får vi göra personliga återkopplingar och analys av individers personliga profil, coacha individer och grupper i att bättre bygga en tillvaro som stödjer deras behov, där de kan nyttja sina och andras perspektiv och motivation bättre. De som även tar organisations-certifieringen kan även bygga spelplaner med alla medarbetares motivation, för ett större systemperspektiv, och stötta chefer och medarbetare att se, förstå och kommunicera och agera utifrån detta i sin organisation, grupp och sitt team.

Mångfald är ett viktigt perspektiv att nyttja för de flesta organisatoner

Vi ser ett stort värde av att skapa mångfald inom organisationer där man nyttjar en mångfald av tankar. Företag vill inte ha team som har grupptänkande, det tar dem inte framåt. När vi lyckas med att skapa diversitet i teamen så möjliggörs ofta ett större flow, mer innovation och bättre resultat för organisationen. Här är MyNeeds® ett ypperligt verktyg att nyttja för att titta på spelplanen hur det ser ut just nu och nyttja de olika psykologiska behoven och perspektiven i skapandet av nya team på ett medvetet sätt. Företag som arbetar aktivt med motivation har 20% högre lönsamhet, 40% lägre frånvaro och 70% färre tillbud.

Kort bakgrund till MyNeeds®

MyNeeds® bygger på den senaste forskningen kring motivation, vilket är väldigt viktigt för oss på Dandy People. Edward L. Deci och Richard M. Ryan är två forskare som undersökt hur motivation fungerar och har gjort forskningen utifrån Self Determination Theory – SDT i över 30 år . SDT består av tre psykologiska behov som är underliggande mekanismer för att känna motivation. Dessa är tillhörighet, kompetens och autonomi – vilka vi också ofta berör och pratar om i det vi gör i våra agila transformationer.

Att kommunicera motivationsanpassat

MyNeeds® ger en djupgående förståelse för ens egna och andras omedvetna psykologiska behov som ligger till grund för vår inre motivation. Det ger också en ökad förståelse för andra, hur de olika behoven påverkar varandra, hur vi kan jobba strategiskt med gruppers sammansättningar, skapa väl fungerande team och lär en att kunna kommunicera motivationsanpassat.

Hur använder vi oss av MyNeeds® under en agil transformation?

Ja, byggstenarna i SDT är dem vi alltid stöttat oss på i agil coachning. Dvs tillhörighet, kompetens och autonomi. En stor del i transformationen brukar vara att bygga upp team (utvecklingsteam, ledarskapsteam såväl som andra typer av team) och jobba med att skapa den så viktiga tillhörigheten där teammedlemmar hjälps åt med arbetsuppgifterna och bygger upp samhörigheten i teamen. I teamen svärmar man kring arbetsuppgifter för att bygga upp och dela med sig av sin kompetens så att fler kan ta sig an arbetsuppgifterna. Vi jobbar med teamen och deras mandat så att de kan vara självbestämmande och självorganiserande för att ge valfrihet och undvika onödig press och kontroll för att ge autonomi till team och individer och ta beslut där kunskapen finns.

Nedbrytning av SDT till de 6 olika psykologiska drivkrafterna i MyNees®

I MyNeeds® har man brutit ned forskningen ytterligare och hittat 6 olika drivkrafter. Genom djupintervjuer forskade man vidare för att förstå mer om dessa 6 grundläggande psykologiska behov och det visade sig att all människor har dessa 6 pyskologiska drivkrafter i olika grad. Här är det viktigt att förstå att inga är bättre eller sämre än andra. Man förstod då också att det alltid är två psykologiska drivkrafter som är dominerande hos varje individ. Med den ytterligare kunskapen så blev bilden ännu klarare och vi kan dra nytta av den kunskapen inom många områden. T ex. för att skapa ett arbetsliv (och fritid) för oss själva och andra som bygger in det som ger oss motivation och hjälper oss att hantera det som är utmanande för oss. Att hantera svåra samtal, utveckla medarbetarskap och ledarskap, leda andra utifrån deras behov inte sina egna, skapa förståelse för kulturen, bygga välfungerande team, förbättra kommunikation för att nämna några. Allt det här är saker vi behöver arbeta aktivt och medvetet med hela tiden under agila transformationer.

Förståelsen ger ett gott stöd för chefer i en Agil transformation

Under agila transformationer supporterar vi ledare i hur de kan leda annorlunda med ett transformativt ledarskap. Med MyNeeds® verktyget som jag och kollegor nu har tillgång till kan vi hjälpa chefer i att förstå hur de kan hantera de 6 olika underliggande psykologiska behoven som individer har, och hur de kan nå fram till sina medarbetare på ett enkelt sätt och vi kan även hjälpa chefer att förstå att de kanske kan behöva ändra små saker hos sig själv för att på riktigt stötta sina medarbetare och bli en bra katalysator för förändringen. En annan sak som är väldigt kraftfull är spelplanen med alla medarbetare i där vi kan visualisera för cheferna vilken kultur som skapas, hur den kan förändras och på vilket sätt. Vi kan också stötta chefer i att bygga en kultur av ett growth mindset genom att hjälpa dem att förstå vad om tilltalar var och en och kommunicera utifrån det. Grupputveckling är något som många chefer kämpar med och även här kommer spelplanen väl till pass för att tex. hjälpa i storming fasen.

Under alla förändringar så förekommer svåra samtal, beslut och samarbeten som inte tidigare varit möjliga. Här hjälper förståelsen som MyNeeds® ger individer i hur man kan kommunicera bättre till andra personers underliggande behov för att nå fram och undvika onödig friktion genom sin kommunikation. När personer förstår sina underliggande behov kan de också ta ansvar för att de blir tillgodosedda vilket också bidrar till mer ansvarstagande i organisationen, något de flesta organisationer efterfrågar idag.

En av mina psykologiska drivkrafter är utveckling

Detta är ett verktyg som kommer att stötta mig varje dag – vare sig jag jobbar med ledarskapsutveckling, teamutveckling, coachar individer, för svåra samtal, supporterar byggande av ny kultur, sammanför människor som behöver jobba tvärfunktionellt eller stöttar vid ändring av motverkande strukturer, eller annat under en agil transformation. En av mina top 2 drivkrafter är utveckling – den har nyss tillfredsställts när jag fått lära mig nya saker och kan sätta upp mål för att använda det i vardagen! Det är också en fördel med att jobba på Dandy – vi utbildar oss och hänger med i den senaste forskningen för att vara relevant för dig.

Shopping basket
Related Trainings
Att leda team i en komplex tillvaro – 1 dag, online
Target Group: Utbildningen är för dig som arbetar i eller med team och grupper, som chef, teamlead eller ScrumMaster.
Teachers: Desirée Rova, Jenny Persson
21 mars, Online
Our Trainings
Build the Right Product – Product Ownership Training – 2 dagar på plats
Target Group: Produktchefer, Produktägare, Affärsutvecklare, Arkitekter och utvecklare, User- and Customer Experience (UX/CX) (User Researcher, Interaktionsdesigner, Grafisk formgivare, Art Director) Alla som jobbar i produktprocessen, och som faciliterar den.
Teachers: Mia Kolmodin
Nytt datum inom kort