Stress i ett nötskal – och kopplingen till ledarskap – Infografik poster

Written by

Stress blockerar de vägar i hjärnan som måste vara öppna för effektivt agerande, beslutsfattande och lärande.

I ett kunskapsintensivt arbetsliv måste vi vara försiktiga med att öka pressen så att det inte övergår i stress. Det är kontraproduktivt eftersom det minskar den intellektuella kapacitet som vi behöver så mycket som möjligt för att samarbeta, lösa problem och lära oss nytt.

Det betyder att ledarskapet måste vara en fristad för utveckling och prestation, inte en källa till stress.

Ladda ner postern Stress i ett Nötskal gratis (PDF) >

Beställ postern utskriven i A1 format >

Reaktioner på stress

Stresskonen

Det som är press för en person kan vara stress för en annan, och vem som upplever det mest varierar över tid och mellan olika situationer.

Stress är kroppens reaktion på krav av olika slag. Det är en adaption och en försvarsmekanism som initialt är positiv eftersom den förbereder oss på kamp eller flykt. Men det är skadligt i längden om det blir för starkt eller pågår för länge.

Vi behöver hela tiden arbeta för att skapa psykologisk trygghet av respekt för individerna så att de kan utnyttja sin fulla potential som de har rekryterats för. Allt annat är rent slöseri med intellektuell kapacitet ur ett affärsperspektiv.

Stresskonen är ett sätt att visualisera hur stress påverkar tillgången till vår egen hjärna. Den visar relationen mellan stress och tillgång till intellektet.

Stresskurvan

Om en uppgift eller ett uppdrag upplevs som ett hot så åker individen ner i stresskonen – vilket betyder att hen får mindre tillgång till intellektet, och det sker med en accellererande effekt.

Du har maximal tillgång till intellektet högst uppe i konen med god överblick och med ett uppdrag som uppfattas som en utmaning så får du också optimal koncentration.

Om någon ständigt befinner sig i den röda zonen är risken för utbrändhet stor. Och vi riskerar att förlora den intelligens vi har rekryterat.

Att ha kunskap om att upptäcka och förebygga stress är ett viktigt ansvar för en ledare och kommer att skapa bättre prestationer och överlag hälsosammare arbetsmiljöer.

The Compassionate Mind – A new Approach to Life’s Challenges, Gillber P. (2009), Constabel & Robinson Ltd

Självmedkänsla

De mänskliga instinkterna är desamma idag som de var på stenåldern och vår hjärna är indelad i tre motivationssystem. Ovanstående modell skapad av Paul Gilbert består av det röda hotsystemet, det gula drivsystemet och det gröna lugnande systemet.

När det gula drivsystemet startas lär vi oss nya saker och utforskar nya möjligheter, det är också här vi hittar vår drivkraft och letar efter belöningar. Här hittar vi vår kompetens, fysiska aktivitet, sexuella kontakter och prestation. Om vi fokuserar för mycket på detta område, på status och material, kan saker som vi tror kommer leda till långsiktig lycka istället göra oss olyckliga eftersom vi aldrig riktigt kommer att känna oss nöjda. Aktivering av det gula systemet utsöndrar dopamin som gör oss trötta och ställer höga krav på återhämtning.

Det röda hotsystemet aktiveras när vi fokuserar på att hantera olika typer av hot. Pulsen kommer att öka och det blir svårt att se och ta in andras perspektiv. Vår empati faller när vi känner oss hotade, vilket också leder till nedsatt samarbetsförmåga, lättare att hamna i konflikt och vi blir mer aggressiva. När hotsystemet aktiveras frisätts adrenalin och stresshormonet kortisol i kroppen. Att känna stress under en kort period är helt naturligt och en överlevnadsmekanism, men det är när vi aktiverar systemet hela tiden och har en konstant påverkan av dessa hormoner som det kommer att skada vårt system.

Det gröna lugnande systemet finns för att skydda oss i samband med omvårdnad, omsorg och anknytning till andra. Det aktiveras när vi känner att vi tillhör en familj, ett team eller en organisation. Och när vi känner att vi betyder något för andra och andra bryr sig om oss. När det lugnande systemet är aktiverat förbättras planering, kreativitet, minne och koncentration. Vi blir bättre på att reflektera, se andras perspektiv och fatta klokare beslut. Trygga hjärnor är helt enkelt smarta hjärnor. När det gröna systemet aktiveras frisätts oxytocin, ett lugnande hormon som ger oss en känsla av tillfredsställelse och omsorg, för oss själva och andra.

När vi är medvetna om dessa system kan vi också identifiera vad som triggar de olika systemen. Det gäller att hitta rätt förutsättningar för att kunna må bra och fungera långsiktigt.

Orsaken till stress

Stressorer

Stressreaktioner sätter igång så fort vi känner oss hotade på något sätt. Hotet behöver inte vara fysiskt, det kan också vara upplevda hot av att tex. förlora ansiktet och få ett dåligt rykte, att min plats i gruppen är hotad eller svåra prioriteringar. Stressade individer som formar team, kan leda till stressade organisationer.

Beteenden under stress

 • Generaliserar baserat på för lite data
 • Hamnar i analyslopar och kan inte agera
 • Svårighet att överblicka, ta in och utvärdera information
 • Är passiv i att ta in ny information och söker inte själv information som kan gå emot den egna uppfattningen
 • Drar förhastade slutsatser
 • Delegerar ej och vill inte ta emot hjälp
 • Över- eller undervärderar problem
 • Har svårt att se situationer från olika perspektiv
 • Agerar operativt och tappar överblicken
 • Fastnar i att analysera varför något har hänt istället för att acceptera nuläget och tänka framåt
 • Försöker hantera många saker på en gång, multitaskar
 • Tappar tidsperspektivet, prioriterar fel saker och fokuserar på saker som inte har med målet att göra
 • Ger otydliga och onödigt komplexa uppdrag till andra

Prova detta för att minska stress

 • Ta bort stressorer, eller minska effekten av stressorer temporärt. “Det är en tuff deadline, låt oss först ta en kaffe och slappna av”
 • Tänk; “Det är tillräckligt bra för nu, och säkert nog att testa”
 • Hjälp varandra. “Ta det lugnt, jag hjälper dig om det behövs”
 • Skaffa en “buddy” på jobbet
 • Ta tillvara på möjligheter för alla att känna att de har gjort ett bra jobb och ge dom uppmärksamhet.
 • Fokusera på det som är positivt
 • Sök information för att förtydliga situationen, se på strukturerna och försök förstå orsaken till stress
 • Reflektera med andra kring det som har hänt, händer och kan hända för att lära och bli redo att agera
 • Arbeta mot ett öppet, objektivt & vänligt klimat. Om du är en ledare är det absolut viktigaste att “stå på rätt sida” av problemet, och inte vara en del av problemet (du kan vara en stressor för andra)
 • Våga fatta nödvändiga beslut tidigt för att få stressorerna ur vägen

Ladda ner postern Stress i ett Nötskal gratis (PDF) >

Beställ postern utskriven i A1 format >

Free to download, use and share

The posters are published under Creative Commons License, so please use it and share it as you like. If you are interested in doing a translation to any other languages please let me know and I will help you with the file and publish it here in the blog as well.

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

This license is acceptable for Free Cultural Works.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Here you find all the other Free Agile in a Nutshell-posters in the series that is now translated to 14 languages and downloaded over 100.000 times worldwide.

Shopping basket
Related Trainings
Agile Leadership in a Nutshell – Agilt ledarskap – 2 dagar På plats
Target Group: Ledare och chefer, oavsett branch eller nivå. Alla som vill öka sitt teams, arbetsgrupp eller organisations innovationskraft och effektivitet. Ledare som vill leda en snabbrörlig agil organisation.
Teachers: Björn Sandberg, Mia Kolmodin, Jenny Persson
Nytt datum kommer inom kort
Our Trainings
Mastering Workshop Facilitation – 2 days
Target Group: People facilitating and leading meetings & workshops
Teachers: Jimmy Janlén – Agile with Jimmy