Written by

Av Jenny Jernberg & Sofia Hedlund

För dig som upplever att:

 • din organisation har utmaningar att säkerställa rätt beslut och prioriteringar för alla samlade produkter och team (helhetsbilden)
 • din organisation har svårt att se om affärskrav faktiskt kan realiseras
 • det är svårt att få till en ekonomistyrning där produkten hamnar i fokus
 • ni har svårigheter att få till ett rullande strategiskt planeringsarbete
 • er förflyttning från projektorganisation till produktorganisation har stannat av.

Om du känner igen dig, vill du nog fortsätta läsa hela caset där ATG delar sin resa mot att kunna möta upp omvärldens förändrade krav. Här har en mer effektiv och tydligare produktstyrning med produkter, affärsutveckling och team i fokus skapat förutsättningar för ännu högre konkurrensförmåga att erbjuda världens bästa spelupplevelse på en konkurrensutsatt spelmarknad.

Inledning

Den här resan började egentligen för flera år sedan. Många nuvarande och tidigare medarbetares insatser och engagemang har varit avgörande för att ge ATG rätt möjligheter och förutsättningar att vara där man är idag. Den här populärvetenskapliga fallstudien (i bemärkelsen att på ett lättsamt och förenklat sätt beskriva medarbetares upplevelser av förändringsarbetet) avser att beskriva vilka hinder, strategier, tillvägagångssätt, nya strukturer, lärdomar, framgångsfaktorer och effekter man har önskat samt uppnått.


ATG har vuxit under flera år i både affärsrelaterade produkter och kanaler, vilket skapat större grad av komplexitet internt i beroenden och koordinering. Detta har upplevts som hinder för att göra en större förflyttning. Det fanns tidigt en önskan och strävan att ta nästa steg till en effektivare och tydligare
produktstyrning som skulle bidra till ATG:s vision och mission och man ville göra det med en strategi som grundade sig i agila arbetsmetoder. Produkterna och affärsutvecklingsprocessen utgör kärnan i ATG:s konkurrenskraft som måste fortsätta förbättras för att bibehålla konkurrensförmågan. Omvärlden förändras allt snabbare. Kunder, partners, och myndigheter skapar både nya krav och affärsmöjligheter vilket skyndsamt behöver bemötas.


De nya strukturer som vuxit fram det senaste året har skapat en stabil grund som redan har satts på prov i hur man kan hantera förändringar tvärs hela organisationen på ett mycket mer effektivt sätt. Avsikten är att beskriva hur ATG har byggt en förmåga genom en styrmodell för att kunna hantera och ge stöd till förändringar på ett strukturerat sätt. Förut kunde ett nytt krav eller initiativ som krävde snabb prioritering inte ge oss samma förståelse för hur det slår på helheten, så som vi försöker få kontroll på idag. Vilket också kommer underlätta för oss att fatta rätt grundade beslut på rätt plats.

Strategi, tillvägagångssätt

För att uppnå målen om en effektivare och tydligare produktstyrning användes en strategi och tillvägagångssätt som varit grundad i enkelhet och pragmatik. Fokus har legat långt bort från verktyg och ramverk, snarare i en framväxande strategi med stöd i egenformulerade agila principer som legat
i linje med ATG:s manifest och företagskultur. Syftet har hela tiden varit att förenkla komplexa problem till hanterbara delar som en kärngruppering sedan arbetat med i kortare cykler. Kärngrupperingen, en tvärfunktionell konstellation (som vi här kallar programgruppen) av chefer med tydligt mandat och insikter i olika nödvändiga perspektiv i den kommersiella affären, ekonomiska, IT-utveckling, har gemensamt utforskat och upptäckt behov i ett kontinuerligt lärande med stöd av en Agil Enterprise coach.

En helt avgörande faktor har varit att aktivt sponsorskap i ATG:s ledningsgrupp. Under en intensiv inledande period arbetade programgruppen med små hanterbara delar som på veckobasis förde en dialog tillsammans med CFO, CCO och CIO för att få stöd i ramar och riktning. Parallellt testades de prototyper man arbetade fram genom att involvera nödvändiga kompetenser och perspektiv vilket också gav en mer proaktiv förändringshantering. Det minimerade riskerna att fatta fel beslut, missa nödvändiga perspektiv och byggde löpande ett större förtroende i organisationen.

Strategin och tillvägagångssättet har varit att mötas i perspektiven utan att förändra organisationen, vilket också minimerade en mer komplex förändringsledning. Det blev viktigare att tillämpa befintliga forum och redan etablerade hållpunkter i årshjul där agendan skruvades om, nya hypoteser och prototyper ersatte befintliga arbets-/tillvägagångssätt vilket gjorde att förändringarna blev successiva och lättare kunde justeras på vägen.

Vilka upplevda hinder och problem hade ATG?

ATG hade under flera år vuxit i både affärsrelaterade produkter och kanaler för att möta kundernas efterfrågan och hade snabbt utvecklats till ett bolag med större grad av komplexitet internt i beroenden och koordinering. Som en konsekvens uppstod behov av att hantera hinder som stod i vägen för att göra en större förflyttning mot en tydligare och mer effektiv produktstyrning. Produkterna och affärsutvecklingsprocessen är fundamentet i ATG:s konkurrenskraft. Programgruppen kunde identifiera mönster kring hur information, styrning, uppföljning och återkoppling flödade mellan en strategisk och operativ nivå men där avsaknaden av en taktisk nivå som hade helhetsbilden för ATG:s samlade produkter och kapacitet blev tydlig.

Några av de hinder, symptom och upplevda problem beskrivs här i korthet:

 • Tydliga affärsplaner utifrån produktstruktur saknades. Existerande affärsplaner baserades på
  budgetstruktur utifrån organisationsindelning och inte efter produkter och produkt-roadmaps.
 • Förutbestämda initiativ och mindre inflytande nära produkterna
 • Avsaknad av enhetliga roadmaps som användes i det strategiska arbetet.
 • Roadmaps utgick från ett önskeläge som inte var förankrat i en realistisk bild
  av att alla produkter och team inte kan växa samtidigt.
 • Glapp mellan operativ och strategisk nivå och avsaknad av
  samlad bild för produkter och kapacitet (team).
 • Utmaningar i beslutsordningen, behov av detaljerade beslut lyftes direkt från
  team/PO till ATG:s högsta ledningsgrupp utan konsekvens utifrån helhet.
 • Många och otydliga beställare.
 • Begränsad transparens vilket också inkluderar produkternas och teamens hälsostatus.
 • Produktägare ägde inte hela produktens backlogg utan tog ansvar för affärsmässiga fokusområden
  medan IT Manager ansvarade för IT:s fokusområden. Där respektive följdes upp på mål utifrån affär
  och IT-utveckling.
 • Otydliga kommunikationsvägar. Kommunikationen runt den gemensamma leveransplaneringen hade
  inget forum att kommuniceras i. Hinder och problem gällande prioriteringar mellan teamens leveransplaner försökte man lösa mellan produktägare. I de fall man eskalerade konflikt, gick det direkt till
  strategisk nivå som saknade underlag för hur enskilda beslut påverkade helheten.
 • Supporterande team kom sent in i planeringen vilket påverkade flödet ut mot kund.
  Man hade inte haft möjlighet att proaktivt kunna vara del i planering.
 • Gemensamma definitioner saknades vilket gjorde att man pratade om varandra
(more…)
Written by

MAINSTREAM MODELS MAY NOT BE CUTTING IT

Mainstream coaching models don’t fully account for the unique processing styles that are prevalent in the systemic thinkers that organizations rely upon for creativity and innovation. As a result, we’re not tapping into and releasing the remarkable creative and innovative potential of today’s talent in roles involving creative knowledge work. Moreover, research suggests that many of these systemic thinkers often have attributes of ADD, ADHD, Asperger’s, or other atypical ways of thinking. Given that everyone falls somewhere on the ADD, ADHD, and Asperger’s spectrum, we posit that unleashing creativity and innovation in today’s workplace requires a coaching model that accounts for multiple processing styles. We all think differently, and we need a coaching model that fits everyone.

In this blog post, we present a model designed to leverage the processing strengths and mobilize the brainpower of today’s entire (organizational) collective, which we’re currently calling the Grow/Plow Coaching Model.

POPULAR COACHING MODELS

All the mainstream coaching models we’ve come across are variants of the popular GROW model, which involves establishing a Goal, examining current Reality, exploring Options, and determining what Will happen next: 

The GROW Coaching Model

Such approaches presuppose that the coachee’s processing style prefers to start with concepts, such as goals or the big-picture aspirations often discussed while coaching, before diving into the details. This processing style is known as top-down processing and accounts for how most people think. Top-down thinking is driven by cognition where the brain applies what it knows from experience and what it expects to perceive and “fills in the blanks”. 

SYSTEMIC THINKERS THINK DIFFERENTLY

Systemic thinkers, on the other hand, often have neurobiological and cognitive attributes that result in a bottom-up processing style that prefers details before concepts. A bombardment of sensory information comes in and their brain takes in these details before moving into conceptualization. This processing style is often connected to what’s known as the Weak Central Coherence deficit. In our experience, such thinkers prefer using problem-solving approaches to coaching that welcome the sensory details underpinning the need for change early in the process where the desired future state can be emergent and shaped by data rather than presupposed at the onset. 

THE “PLOW” PROCESS

We took the basic steps involved in problem-solving to create an acronym we call PLOW. The PLOW process involves defining the Problem (i.e., state the problem as clearly as possible and be specific about the situation, behavior, circumstances, and timing that make it a problem); Learning as much as possible about the problem (which includes gathering data like facts, feelings, and opinions); exploring Options; and determining what Will happen next:

The PLOW Process, which can be thought of as a generalized 4-step problem solving model
(more…)
Written by

The same rookie mistake I made on my transformation journey into marathoning is one that I see a lot of organizations make on their Agile journey: not taking the time to find the right shoes. Let me explain.

Me with some of the tools that set my foundation to become a marathoner.

“Doing” agile is not enough

I thought I had a solid start on my transformation from couch potato to marathoner by focusing first on the routines and habits of runners. I felt like I was a runner because I was DOING the things runners do, like running 5-days a week, eating healthier, and strength training. Many organizations fall into the same trap. They think they’re agile because they’re going through the same motions and copying best practices. But then my mother saw me running out in the neighborhood and pointed out something that changed everything. She gave me the same perspective that I’ve given clients looking to become agile, and it blew my mind. 

(more…)
Written by

The need for adaptability and innovation have probably never been bigger, and we need to use the force from our employees. We need to connect the people in our organization using new formats, perhaps being forced into some of them. Also, the distancing has affected all of us, some are suffering more than others. The need for us as human beings to maintain and build trustworthy relationships is being put to test now that we have replaced the small talk by the coffee machine with Zoom meetings. 

We are perhaps seeing the world through new eyes, and maybe even reevaluate our business as well? Can we continue as we did before and still survive? Or, are there ways to move us forward and actually help us be better? And, can the use of a Buddy System be the help we need to help us do this?

Adapt and Excel – it´s All About the People 

To be able to survive in today’s business climate our focus needs to be on our ability to adapt – and to act fast. But that is not enough. Our organizations have to continue to grow and excel to stay alive, and not standstill.

A prerequisite for us to adapt and move fast is to secure that people are responsible for workflows, decisions, actions, and have the authority to make the rapid changes needed.  The type of organization that meets these demands best is a learning organization where it is possible to create endurance and the speed needed in a complex (VUCA) world.

Learning Organization. For many, the traditional top-down management organization has reached its maximum capacity and is unable to obtain, plan, develop, implement and follow up its operations at the pace needed in a world of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity.

(more…)
Shopping basket
Related Trainings
Our Trainings
Creative Friday at Dandy People – Innovation and Story Making with LEGO® SERIOUS PLAY®
Target Group: För dig som vill utforska hur lego kan möjliggöra kreativitet genom story making.
Teachers: Mia Kolmodin, Kari Kelly
New date coming soon